Jak si zařídit > Životní prostředí 

Odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu (rozšířené informace)


Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


3. Název životní situace

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

4. Základní informace k životní situaci

Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařovaná, ale dočasně obdělávaná není.

K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů (územní rozhodnutí nebo územní souhlas).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Písemnou žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podává žadatel, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít (dále jen žadatel), nebo zplnomocněný zástupce žadatele.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte na příslušném úřadu písemnou žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Orgánem ochrany zemědělského půdního fondu je na území hlavního města Prahy úřad městské části, v jehož správním obvodu leží zemědělský půdní fond, který má být daným návrhem dotčen.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí - Eva Semotamová

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost obsahující náležitosti podle § 9 odst. 5, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. V žádosti uvede žadatel účel zamýšleného odnětí a k žádosti připojí:

a) údaje z katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí ze zemědělského půdního fondu, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence, b) výpis z katastru nemovitostí s vyznačením vlastnických vztahů, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům c) vyjádření vlastníků dotčených pozemků, popřípadě jejich nájemců k navrhovanému odnětí d) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nepředepisují e) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním (osázena dřevinami nebo keři) či zřízením vodní plochy f) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může v nezbytných případech požadovat předložení dalších dokladů potřebných k posouzení žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Pokud byl vydán souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, ve kterém byly stanoveny podmínky zaplatit odvod za trvale nebo dočasně odnímanou půdu, má žadatel povinnost tento odvod zaplatit na základě vydaného rozhodnutí o zaplacení odvodu. O výši odvodu za odnětí ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle přílohy k zákonu v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů (územní rozhodnutí nebo územní souhlas).

Odvody za trvalé odnětí půdy se platí jednorázově a jsou splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvodu. Odvody za dočasné odnětí půdy se platí každoročně, jsou splatné nejpozději do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po předložení veškerých požadovaných dokladů bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Má-li být dotčena zemědělská půda o výměře nad 1 ha, bude žádost s podklady a stanoviskem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu postoupena k vyřízení odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud je dotčena zemědělská půda nad 1 ha:

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

Pokud je dotčena zemědělská půda nad 10 ha:

Ministerstvo životního prostředí - Odbor ekologie krajiny a lesa - Oddělení ochrany půdy
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Pro podání žádosti  je možné využít elektronické podatelny.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu Vyhláška č.13/1994 Sb.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Právnickým i fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které poruší povinnosti v ochraně zemědělského půdního fondu, je orgán ochrany zemědělského půdního fondu oprávněn uložit pokutu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu až do výše pětisetnásobku minimální mzdy podle Nařízení vlády č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

Při poškození nebo znehodnocení půdy, která je součástí zemědělského půdního fondu, fyzickou osobou postupuje orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 2000/1990 S., o přestupcích.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Ministerstvo životního prostředí ČR
Český úřad zeměměřický a katastrální
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

28. Popis byl naposledy aktualizován

2.1.2007

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

3.3.2011 - Dan Novotný Mgr. ; Přečteno: 10535 x
Copyright © 2009 Městská část Praha 13; Webmaster
All rights reserved; Powered by PubliX