Mapy > Interaktivní užitečné mapy 

Interaktivní užitečné mapy

Vyhledávač území dle zvolených parametrůVyhledávač území dle zvolených parametrů

Aplikace je určena pro všechny, kteří hledají území vhodné pro umístění investice. Umožňuje zobrazit území, které splňuje jeden nebo více parametrů: možné využití území dle územního plánu, vzdálenost od stanic metra, tramvají či autobusu, vzdálenost do centra města nebo k letišti. Zároveň je možné výběr omezit podmínkou přibližné požadované velikosti pozemku (parcely) a příslušností do katastrálního území nebo městské části.
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.praha.eu


Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920-1939) Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920-1939)

Státní regulační komise pro Prahu a okolí se v období první republiky zabývala přípravou regulačního a zastavovacího plánu Velké Prahy, která vznikla spojením dosud samostatných městských částí. Hlavní město Československa se zároveň mělo stát reprezentativním a administrativním centrem nově vzniklého státu. Regulační plány té doby byly podkladem pro výstavbu nových čtvrtí. Aplikace zpřístupňuje schválené regulační plány včetně možnosti nahlížení na jejich detailní archivní elektronické kopie.
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Lebr, lebr@urm.praha.eu


CyklomapaCyklomapa

Cyklistická mapa zobrazuje průběhy vedení cyklotras na území hl. m. Prahy a související informace. Mapa zachycuje jak trasy stávající, tak i plánované. Vedle toho jsou v mapě zobrazené z pohledu cyklisty důležité informace o místním charakteru cyklotrasy (např. nebezpečná místa, např. křižovatky, schody, zúžení a místa se zvýšeným pohybem chodců) a dále informace o umístění stojanů na kola, popisech tras a další údaje. Cyklisté si mohou také zobrazit výškové profily cyklotras.
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Lebr, lebr@urm.praha.eu


Hromadné podání žádosti o vyjádření k sítím (e-UtilityReport)Hromadné podání žádosti o vyjádření k sítím (e-UtilityReport) 

Hlavní město Praha na svém území nabízí službu e-UtilityReport pro hromadné vytvoření žádostí správcům inženýrských sítí. Služba e-UtilityReport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby žádný nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně.

Kontaktní osoba: Zákaznické centrum provozovatele služby: +420 251 618 458, info@mawis.eu


Cenová mapa stavebních pozemkůCenová mapa stavebních pozemků

Cenová mapa stavebních pozemků je grafická část vyhlášky č. 32/1998 v platném znění (pro rok 2013 ve znění vyhlášky 22/2012 Sb. hl. m. Prahy o cenové mapě stavebních pozemků na území hl.m.Prahy, platné od 1.1.2013). Na jejím základě se zjišťují administrativní ceny stavebních pozemků na území hl.m.Prahy. Zobrazené údaje mají informativní charakter a při zjišťování cen stavebních pozemků je nutné postupovat dle  výše uvedené vyhlášky, ve znění platném k datu, ke kterému se cena zjišťuje.
Kontaktní osoba: Ing.Ivana Fousková, Ivana.Fouskova@praha.eu


Stavební uzávěryStavební uzávěry

Prezentuje území, pro která jsou vyhlášeny stavební uzávěry. Stavební uzávěry jsou rozlišeny do čtyř skupin. Stavební uzávěry pro velká rozvojová území, pro trasy městské kolejové dopravy, pro nadřazenou komunikační síť a pro ostatní záměry. Pro každou lze získat další podrobnější informace: název/popis st. uzávěry, kdo ji vydal. Pro stavební uzávěry nadřazené komunikační sítě lze zatím jako další info zobrazit PDF kopie výkresové dokumentace v 1:2000. Aktuální stav: srpen 2012, aktualizace průběžně.
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@urm.praha.eu


Archiv leteckých snímků (ortofotomap) hl. m. PrahyArchiv leteckých snímků (ortofotomap) hl. m. Prahy

Aplikace umožňuje sledovat změny a rozvoje na území hl. m. Prahy. Vyhledejte si adresu v Praze a podívejte se, jak vypadala tato lokalita v minulosti. V aplikaci je k dispozici úplná série ortofotomap Prahy zhotovených z dostupných leteckých snímků počínaje rokem 1938.


Kontaktní osoba
: ing. Lukáš Lébr, lebr@urm.praha.eu
 

Archiv map územních plánů hl. m. Prahy

Archiv map územních plánů hl. m. Prahy

Přehledné zobrazení základních výkresů všech územních plánů a jejich návrhů, které byly zpracovány pro území hl. m. Prahy v poválečném období. K dispozici jsou plány z let 1955, 1964, 1969, 1971, 1975, 1986, 1994 a 1999.Kontaktní osoba:
ing. Lukáš Lébr, lebr@urm.praha.eu


Atlas životního prostředíAtlas životního prostředí

Atlas životního prostředí v Praze sdružuje všechny hlavní mapové informace o stavu životního prostředí v hl. m. Praze. Tématicky je rozčleněn do oblastí ovzduší, krajina, voda, hluk a odpady. Mapy jsou pravidelně aktualizovány na základě údajů Magistrátu hl. m. Prahy a spolupracujících subjektů, zejména ČHMÚ.


Kontaktní osoba:
Mgr. Michal Pochmann, pochmann@urm.praha.eu


Centrum Prahy z ptačí perspektivyCentrum Prahy z ptačí perspektivy

Aplikace umožňuje prohlížení historické části Prahy z ptačí perspektivy formou pohledů ze všech čtyř světových stran a přímo ze shora. Na jednotlivé budovy, ulice nebo bloky budov v centru Prahy je možno nahlížet prostřednictvím šikmých leteckých snímků nebo alternativně prohlížet toto území zobrazením pohledů na aktuální 3D model Prahy. V aplikaci lze též interaktivně zobrazovat panoramatické snímky významných pražských lokalit. Snímky jsou pořízeny v září 2008.
Kontaktní osoba:
Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.praha.eu


Císařské otisky stabilního katastruCísařské otisky stabilního katastru

Mapování Stabilního katastru bylo provedeno ve 20. až 40. letech 19. století jako první celorakouské mapování velkého měřítka provedeného na geodetickém základě. Výsledkem je velmi precizní a podrobná mapa povinných císařských otisků stabilního katastru v měř. 1:2880. Orig. mapových listů jsou uloženy v Zeměměřickém úřadě, pro účely prezentace  byly transformovány do souřadnicového syst. S-JTSK. Mapa znázorňuje stav využití území Prahy okolo roku 1842 a umožňuje náhledy orig. listů.
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Ečer, ecer@urm.praha.eu


Digitální mapa PrahyDigitální mapa Prahy

Je základní polohopisné mapové dílo v měř. 1:500, pokrývající území celé Prahy. Obsahuje zejména digitální Technickou mapu, zachycující podrobný stav polohopisu a také vedení sítí technické infrastruktury. Pro území, na kterých dosud není zpracována státní Digitální katastrální mapa, je k dispozici také účelová katastrální mapa. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, data je možné přímo získat prostřednictvím elektronického výdejního modulu - eshop.urm.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@urm.mepnet.cz


GeoreportGeoreport

Georeport poskytuje uživateli informace o vybraných objektech či jevech nacházejících se v uživatelem definovaném území. Výběr požadované oblasti je možný zadáním adresy nebo parcely, případně zakreslením tvaru území v mapě. Výsledkem je souhrnná zpráva s vypsanými vlastnostmi hledaných prvků a přehledovými mapkami. Obsahem georeportu jsou limity využití území, tj. informace o ochranných pásmech, stavebních uzávěrách, infrastruktuře, památkách, a dalších jevech.
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.praha.eu

Google Street View v PrazeGoogle Street View v Praze

Mapy Google se Street View umožňují prohlížet nejrůznější místa v Praze prostřednictvím panoramatických snímků pořízených z ulice.
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@praha.eu


Langweilův model Prahy 3D onlineLangweilův model Prahy 3D online

Realistický papírový model Prahy z let 1826-1837 ze sbírek Muzea hl. m. Prahy, nazývaný podle svého tvůrce Langweilův, zobrazuje na ploše dvaceti metrů čtverečních v detailní podobě více než dva tisíce budov historického jádra Prahy. Rozsahem, technickým mistrovstvím a dokonalým uměleckým výrazem patří mezi nejúchvatnější výtvory, které kdy stvořila lidská ruka.

Kontaktní osoba:
Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.praha.eu


Limity využití územíLimity využití území

Umožňuje vyhledat omezení pro stavební činnost v území, která vyplývají z právních předpisů a dalších podkladů. Obsahuje údaje o limitech ochrany přírody, technické infrastruktury, dopravy, ochrany nerostných zdrojů, územích s památkovou a archeologickou ochranou, zátopových oblastech, nakládání s odpady a dalších limitech. Zjištěné limity jsou prezentovány v podobě PDF dokumentu - Georeportu. Aplikace limity využití území je součástí projektu Územně analytické podklady hl. m. Prahy.
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Ečer, ecer@urm.praha.eu


Mapa majetkoprávních vztahů Mapa majetkoprávních vztahů

Mapa majetkoprávních vztahů přehledně znázorňuje vlastnické poměry k parcelám katastru nemovitostí v Praze. Barevná legenda mapy rozlišuje vlastníky dle právní povahy subjektu na veřejné subjekty, fyzické osoby a ostatní právnické osoby. Jednotlivé hlavní kategorie jsou dále podrobněji členěny do desti základních skupin. Vedle toho mapa dále zobrazuje majetek hl. m. Prahy svěřený do hospodaření městským částem hl. m. Prahy.
Kontaktní osoba: ing. Milan Scholz, scholz@urm.praha.eu


Mapa památkové péčeMapa památkové péče

Interaktivní mapa vytvořená pro odbor památkové péče MHMP sleduje oblasti zájmu památkové péče - zobrazuje kulturní památky, území pod plošnou památkovou ochranou a územní působnost referentů OPP MHMP. Aplikace umožňuje zadáním katastrálního území a parcely nebo adresy vyhledat objekty a zjistit, v jakém památkově chráněném území se objekt nachází, základní informace o objektu a stupeň jeho ochrany.
Kontaktní osoba: Mgr. Radka Žižková, Radka.Zizkova@praha.euPlatný územní plán - výkresy ke staženíPlatný územní plán - výkresy ke stažení Ke stažení

Na této stránce naleznete PDF soubory platného územního plánu v tiskové kvalitě ke stažení a soubory legend pro všechny výkresy.Kontaktní osoba: Ing. Marek Vácha, vacha@urm.praha.eu


Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. PrahyPlatný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy

Územní plán plán je základním obecně závazným dokumentem určeným pro koordinaci rozvoje území, sloužícím zejména jako informační podklad pro zájemce o výstavbu v území. V aplikaci jsou publikovány digitální formy platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Bližší informace o územním plánu a aktuálním stavu pořizování změn jsou k dispozici na stránkách OUP MHMP.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Ečer, ecer@urm.praha.eu


Praha virtuálníPraha virtuální

Virtuální panoramatické prohlídky Prahy. Aplikace sdružuje projekty Praha stověžatá, Pražská náměstí, Pražské mosty a Praha noční.
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.praha.eu


Praha zelenáPraha zelená

On-line katalog pražských parků a zahrad, doplněný o bohatou fotodokumentaci a virtuální panoramatické prohlídky. Aplikace je určena pro širokou veřejnost - pro všechny, kteří chtějí získat tip na procházku či výlet, pro zájemce o sportování v přírodě či vycházky s dětmi nebo hledače zajímavých míst. Pro každý park a zahradu jsou uvedeny informace o vybavenosti, možnosti sportovního vyžití, dopravní dostupnosti, bezbariérovosti a další údaje.
Kontaktní osoba: Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.praha.eu


Protidrogová zařízení v PrazeProtidrogová zařízení v Praze

plikace slouží k vyhledání zařízení poskytujících pomoc při různých formách drogové závislosti. Umožňuje vyhledávat a lokalizovat zařízení podle jejich názvu, správního obvodu, oblastí prevence a oblastí činnosti. Oblast prevence příslušného zařízení je vyjádřena jeho grafickou reprezentací v mapě. Značka symbolizující zařízení je citlivá na přítomnost kursoru (myši). Při jeho přiblížení ke značce se objeví krátké info o daném zařízení a po následném ťuknutí myší na značku se zobrazí vizitka tohoto zařízení s dalšími podrobnostmi.
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Lebr, lebr@urm.praha.eu


Územně analytické podklady - výkresy ke staženíÚzemně analytické podklady - výkresy ke stažení Ke stažení

Na této stránce naleznete výkresy Územně analytických podkladů hl. m. Prahy v PDF ke stažení v tiskové kvalitě včetně souborů legend.Kontaktní osoba: Ing. Marek Vácha, vacha@urm.praha.eu


Územně analytické podklady hl. m. PrahyÚzemně analytické podklady hl. m. Prahy

Jsou unikátním pravidelně aktualizovaným souborem informací o stavu území hl. m. Prahy v členění na jednotlivá témata: Urbanismus, Doprava, Technické vybavení, Využití území, Hygiena prostředí, Ochrana přírody, Ekonomika a další. ÚAP jsou hlavním podkladem pro zpracování územně plánovacích dokumentací, zejména Zásad územního rozvoje, Územního plánu a dalších. Úplná informace o dokumentu je k dispozici na stránkách Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.
Kontaktní osoba: Vít Bareš, bares_v@urm.praha.euAtlas.cz mapy

Mapy iDnes

Tiscali mapy

Zelená mapa

Google mapy


Archivní mapy

Zeměměřický úřad zpřístupňuje veřejnosti archivní mapy na internetu. Aplikace umožňuje bezplatné prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) a nově i spolupracujících archivů - Národního archivu, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě.11.6.2013 - Dan Novotný Mgr. ; Přečteno: 89414 x
Copyright © 2009 Městská část Praha 13; Webmaster
All rights reserved; Powered by PubliX