Městská část Praha-Kunratice vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovního místa – Referent majetkové správy

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Městská část Praha – Kunratice - Úřad Městské části Praha-Kunratice

zastoupený tajemnicí Úřadu městské části Praha-Kunratice

vyhlašuje dne 13.2.2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Referent/referentka hospodářskosprávního odboru – Referent majetkové správy

se zařazením do Úřadu městské části Praha 4-Kunratice, s místem výkonu práce Praha-Kunratice, v platové třídě 9 dle katalogu prací NV č. 222/2010 Sb., v platném znění a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Pravděpodobný nástup:    po vyhodnocení výběrového řízení dle dohody, předpoklad

k 15.3.2018

 

Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou) s 3 měsíční zkušební dobou

 

Pracovní úvazek: 40,0 hod/týdně

Sjednaný druh práce:

·  Vede evidenci majetku, tak aby stav majetku byl aktuální (protokoly o vyřazení či zařazení majetku, přesuny majetku), 2x ročně po provedení inventury vyhotovuje místní seznamy a vyvěšuje je do jednotlivých místností, Zajišťuje dle platných předpisů likvidaci vyřazených DDHM, POE atd.

·  Spravuje veškerý movitý majetek MČ a eviduje jej v příslušném programu. Zabezpečuje veškeré úkony spojené s jeho pořízením, údržbou, funkcí, vyřazením a likvidací.

·  Ve spolupráci s rozpočtářem zpracovává analýzu efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládá tajemníkovi doporučení a návrhy opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření.

·  Spravuje nemovitý majetek svěřený MČ, vykonává veškeré úkony spojené s touto správou.

·  Eviduje svěřené pozemky, budovy a stavby a dále případné pozemky, budovy a stavby v majetku MČ, kontroluje pravidelně fyzicky jejich stav a podniká opatření k jejich normální funkci.

·  V rámci své kompetence vyřizuje záležitosti, týkající se katastrálního území městské části, a dělení nebo scelování parcel.

·  Účastní se při vytyčování hranic pozemků v terénu

·  Aktivně vyhledává nemovitý majetek MČ.

·  Vede evidenci nemovitého majetku (budovy, haly, stavby a pozemky) a zpracovává podklady pro zaúčtování účetnictví (přírůstky, úbytky majetku) v příslušném programu včetně kontroly podle LV v katastru nemovitostí, geometrických plánů.

·  Připravuje a kompletuje Záměry MČ Praha-Kunratice.

·  Připravuje a kompletuje smlouvy dle požadavků vedení ÚMČ Praha-Kunratice.

·  Provádí zhodnocení majetku v programu ENO včetně podkladů pro účetnictví.

·  Na vyžádání jednotlivých zaměstnanců úřadu, kteří nedisponují příslušným programovým vybavením, poskytuje údaje týkající se pozemků a staveb v k.ú. Kunratice.

·  Připravuje veškeré náležitosti, týkající se směnných a kupních smluv, včetně jejich uzavření a podání Magistrátu hl.m. Prahy ke schválení a podání návrhu na vklad na KÚ. Po povolení vkladu odpovídá za oznámení této skutečnosti MHMP za účelem zaplacení daně z převodu nemovitostí.

·  Zajišťuje podklady pro nabytí, zcizení či pronájem nemovitostí, kompletně tyto úkony zabezpečuje vyjma vypracování příslušné smlouvy. Eviduje veškeré doklady těmito úkony vzniklé.

·  Vede evidenci žádostí o prodej či pronájem nemovitostí vyjma bytových prostor čp. 1435 a pronájmu hrobových míst.

·  Vede (v elektronické podobě-modul Smlouvy v e-spisu) evidenci všech smluv a centrálně všem zaměstnancům přiděluje na vyžádání čísla a smlouvy zveřejňuje v Centrálním registru smluv včetně všech souvisejících úkonů..

·  Provádí inventarizaci nemovitého majetku-inventurní soupisy a přehledy pro MHMP, sleduje přírůstky a úbytky nemovitého majetku a jeho ocenění.

·  Zpracovává pokyny k provedení fyzických inventur, koordinuje a metodicky řídí inventarizační práce. Spolupracuje na provedení periodické inventarizace majetku a závazků a sestavuje závěrečnou zprávu o průběhu inventarizace.

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění:

a)  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

c)  způsobilost k právním úkonům,

d)  bezúhonnost.

Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Další požadavky:

další dovednosti, schopnosti

□  komunikativnost a umění jednat s lidmi, samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost, vysoká psychická odolnost

□  znalost českého jazyka

□  vítána praxe v obdobné pozici ve veřejné správě

□  znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook) podmínkou

□  schopnost analyticky a koncepčně uvažovat

□  ŘP skupiny B podmínkou

□  vykonaná zkouška ZOZ v oboru vítána

□  ochota dále se vzdělávat 

□  praxe v rozpočtové organizaci, státní správě či samosprávě výhodou

□  základní orientace v zákonech, č. 500/2006 Sb, správní řád, č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,

Náležitosti přihlášky podle §  7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění jsou:

·  jméno, příjmení, titul,

·  datum a místo narození,

·  státní příslušnost,

·  místo trvalého pobytu,

·  číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),

·  telefonický kontakt,

·  datum a podpis.

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění, nutno připojit:

·  strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

·  osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních,

·  originál (případně úředně ověřenou kopii) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

·  úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 8.3.2018 do 12.00 hod na adresu:

Městská část Praha-Kunratice

Úřad městské části Praha - Kunratice,

K Libuši 7/10

148 00 Praha 4 - Kunratice

obálku označit slovy: „NEOTVÍRAT-Výběrové řízení – Referent majetkové správy“

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

 V Praze dne 13.2.2018

 

 ……………………………………………….

tajemnice Úřadu městské části Praha - Kunratice

  Jitka Voříšková
Městská část Praha-Újezd vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Újezd.Městská část Praha, Úřad městské části Praha 17

přijme 

organizační referentku pro agendu Rady a Zastupitelstva Městské části

Místem výkonu práce je Praha, platová třída 9.

(dle počtu let praxe tarifní plat od 17 360,- do 26 110,- Kč + osobní příplatek, při plném prac. úvazku )

Požadavky:

  min. středoškolské vzdělání s maturitou (doložení maturitního  vysvědčení) obor veřejná správa nebo praxe z veřejné správy výhodou, doložení výpisu z rejstříku trestů

    Komunikační schopnosti a příjemné vystupování, přesnost, spolehlivost, zodpovědnost, rozhodnost, odolnost vůči stresu,

uživatelská znalost PC, flexibilita a aktivní myšlení
 

Popis práce:

kompletní zpracování agendy Rady a Zastupitelstva Městské části - příprava, organizace, administrativa a komplexní zajištění zasedání volených orgánů Městské části Praha 17, tj. Rady a Zastupitelstva MČ. Příprava materiálů pro jednání Rady a Zastupitelstva MČ, zpracování zápisů a usnesení z těchto jednání a jejich včasná distribuce členům Rady a Zastupitelstva MČ.  Zajišťování informovanosti občanů o práci Rady a Zastupitelstva MČ, styk s veřejností. Dále součinnost při organizaci kulturních akcí, které pořádá Městská část Praha 17.

Možnost nástupu:
Ihned 

  

Kontakt: +420 234 683 524 nebo 545 p. Marcová nebo Khollová

   Své CV prosím zasílejte na email: lenka.marcova@praha17.cz nebo  radka.khollova@praha17.cz

Vytisknout