Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


3. Název životní situace

Vydání rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu

4. Základní informace k životní situaci

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání matričního dokladu mohou požádat:

  • fyzické osoby, kterých se zápis týká, jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče a vnuci, jejich sourozenci a zmocnění zástupci
  • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949
  • fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou nebo ústní žádost o vydání matričního dokladu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se narodila, uzavřela manželství nebo zemřela fyzická osoba, o jejíž matriční doklad žádáte. Matričním úřadem pro území městských částí Praha 13 a Praha-Řeporyje je Úřad městské části Praha 13.

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak se obraťte prostřednictvím vašeho matričního úřadu na zvláštní matriku Úřadu městské části Brno-střed.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • doklad totožnosti nebo veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, oddací list) nebo listinu, ze které bude zřejmé, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů vaší rodiny nebo vašich sourozenců, nebo kterou prokážete, že je to nezbytné pro uplatnění vašich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněný zástupce

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek. Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se hradí správní poplatek 100 Kč v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 12. 2006

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Zveřejněno: 21.12.2006 – Admin Administrator ; Přečteno 5080 x
Vytisknout