(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0064/2018 M 1 Svévolné zamezení volného parkování pro veřejnost na střeše budovy objektu SVJ Garáže Archeologická č.p. 2621 na pozemcích parc. č. 2131/674 a 2131/532, k.ú. Stodůlky pondělí 19. února 2018
UR 0063/2018 3 Návrh programu pro 18. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 21.2.2018 pondělí 12. února 2018
UR 0062/2018 3 Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce DDM Stodůlky Mgr. Michaele Gaydošové pondělí 12. února 2018
UR 0061/2018 3 Pronájem parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37, ukončení smlouvy dohodou pondělí 12. února 2018
UR 0060/2018 3 Souhlas s kácením 2ks topolů v ulici Heranova na pozemku parc.č. 151/96 v k.ú. Stodůlky a 2ks topolů v ulici Chalabalova na pozemku parc.č. 1165/46 pondělí 12. února 2018
UR 0059/2018 3 Pronájem části komunikace K Hájům v k.ú. Stodůlky za účelem obnovy kVN vedení pondělí 12. února 2018
UR 0058/2018 3 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2194/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 12. února 2018
UR 0057/2018 3 Souhlas se stavbou „Nová SKAO č. 49 Na Pískách“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 266, parc. č. 265/1, parc. č. 265/2 a parc. č. 2191/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 12. února 2018
UR 0056/2018 3 Stanovisko pro MHMP - úplatný převod (event. pronájem) části pozemku parc.č. 2860/152 k.ú. Stodůlky pondělí 12. února 2018
UR 0055/2018 3 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 12. února 2018
UR 0054/2018 3 Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 13 za II. pololetí 2017 pondělí 12. února 2018
UR 0053/2018 3 Zpráva o plnění usnesení Rady MČ Praha 13 pondělí 12. února 2018
UR 0052/2018 3 Revokace usnesení č. UR 566/2017 z 4. 12. 2017 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2 pondělí 12. února 2018
UR 0051/2018 3 Prováděcí dokument Priorit rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13 na období let 2017 - 2020 pondělí 12. února 2018
UR 0050/2018 3 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Projektová dokumentace na přístavbu objektu kuchyně a jídelny ZŠ Trávníčkova 1744" č. P13-04089/2018 pondělí 12. února 2018
UR 0049/2018 3 Návrh na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Revitalizace vnitrobloku Fingerova" pondělí 12. února 2018
UR 0048/2018 3 Žádosti o dotaci na rozvoj sportu pondělí 12. února 2018
UR 0047/2018 3 Poskytnutí daru - finančního příspěvku občance MČ Praha 13 na pobyt její nezletilé dcery v rehabilitačním centru v Piešťanech pondělí 12. února 2018
UR 0046/2018 3 Žádost městské části Praha 13 o poskytnutí dotací v roce 2018 z investiční rezervy pro MČ z rozpočtu hl. m. Prahy pondělí 12. února 2018
UR 0045/2018 2 Zvýšení osobního příplatku řediteli ZŠ, Praha 13, Janského 2189 a řediteli ZŠ, Praha 13, Klausova 2450 pondělí 29. ledna 2018
UR 0044/2018 2 Stanovisko k žádosti o změnu zápisu ZŠ Lužiny v rejstříku škol a školských zařízení pondělí 29. ledna 2018
UR 0043/2018 2 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 29. ledna 2018
UR 0042/2018 2 Pronájem ledové plochy Školního zimního stadionu Bronzová 1378/37 pondělí 29. ledna 2018
UR 0041/2018 2 Pronájem parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37, změna parkovacího místa pondělí 29. ledna 2018
UR 0040/2018 2 Žádost spol. AeskuLab k.s. o uzavření podnájemní smlouvy v poliklinice Hostinského 1533,Praha 5 pondělí 29. ledna 2018
UR 0039/2018 2 Návrh na pronájem prostor sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 29. ledna 2018
UR 0038/2018 2 Žádosti o poskytnutí internetového připojení optickým kabelem v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, pondělí 29. ledna 2018
UR 0037/2018 2 Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. S/332/155/0220/P/2005 ze dne 1.6.2005 pondělí 29. ledna 2018
UR 0036/2018 2 Prodloužení smlouvy o ubytování a smlouvy o nájmu služebního bytu; skončení nájmu bytu dohodou pondělí 29. ledna 2018
UR 0035/2018 2 Souhlas s uložením vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v pozemcích parc. č. 2023 a 2024 v k.ú. Jinonice pondělí 29. ledna 2018
123

M - Mimořádná schůze