(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0566/2017 21 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2 pondělí 4. prosince 2017
UR 0565/2017 21 Smlouva o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR na projekt PRIMAS Praha 13 pondělí 4. prosince 2017
UR 0564/2017 21 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (nakládání s odpady) pondělí 4. prosince 2017
UR 0563/2017 21 Žádosti o poskytnutí internetového připojení optickým kabelem v PLCNB, Seydlerova 2451, P5 pondělí 4. prosince 2017
UR 0562/2017 21 Návrh na prominutí příslušenství dluhu pondělí 4. prosince 2017
UR 0561/2017 21 Prodloužení smluv o nájmu služebního bytu a smlouvy o ubytování v apartmánu č. 2 v PLCNB, Seydlerova 2451, P5 pondělí 4. prosince 2017
UR 0560/2017 21 Souhlas s uložením přípojky dešťové kanalizace k rodinnému domu do pozemku parc.č. 2254/1 k.ú. Stodůlky pondělí 4. prosince 2017
UR 0559/2017 21 Stanovisko vlastníka pozemků parc.č. 2131/98 a 2131/100 v k.ú. Stodůlky k rekonstrukci venkovních schodišť a zastřešení vchodů č.p. 2032-2033 v ul. U Jezera pondělí 4. prosince 2017
UR 0558/2017 21 Stavební úpravy - změna trasy VTL plynovodu, č. trasy 114, Praha 5 a 13, na pozemcích parc. č. 1034/1, parc. č. 2212, parc. č. 2214/1, parc. č. 2683 a parc. č. 2685/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 4. prosince 2017
UR 0557/2017 21 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 154 v k.ú. Třebonice s přístavbou garáže k rodinnému domu č.p. 76/3 v ul. Nad Brůdkem pondělí 4. prosince 2017
UR 0556/2017 21 Volební místo č. 13042 v Třebonicích pondělí 4. prosince 2017
UR 0555/2017 21 Petice občanů "Ne nové zástavbě na Šostakovičově náměstí" pondělí 4. prosince 2017
UR 0554/2017 21 Žádost zastupitelů Klubu Zelení a Piráti pro 13 o zařazení bodu na program zasedání ZMČ dne 6.12.2017 pondělí 4. prosince 2017
UR 0553/2017 21 Personální změna v souvislosti s MA21 pondělí 4. prosince 2017
UR 0552/2017 21 Výkon správy a zajištění údržby školských objektů ve vlastnictví MČ Praha 13 pondělí 4. prosince 2017
UR 0551/2017 21 Návrh smlouvy o poskytování provozní podpory systému Proxio pondělí 4. prosince 2017
UR 0550/2017 21 Smlouva o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na části území MČ Praha 13 pondělí 4. prosince 2017
UR 0549/2017 21 Změna v udělení dotace v sociální oblasti pro rok 2017 pondělí 4. prosince 2017
UR 0548/2017 21 Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2017 pondělí 4. prosince 2017
UR 0547/2017 20 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů (39. novela) pondělí 20. listopadu 2017
UR 0546/2017 20 Návrh programu pro 17. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 6.12.2017 pondělí 20. listopadu 2017
UR 0545/2017 20 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 11/2013 Sb. hl. m. Prahy pondělí 20. listopadu 2017
UR 0544/2017 20 Návrh nařízení, kterým se stanoví regulační řád pro území hlavního města Prahy pondělí 20. listopadu 2017
UR 0543/2017 20 Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2016/2017 pondělí 20. listopadu 2017
UR 0542/2017 20 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 20. listopadu 2017
UR 0541/2017 20 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku pondělí 20. listopadu 2017
UR 0540/2017 20 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 20. listopadu 2017
UR 0539/2017 20 Předávací protokol - svěření movitého majetku FZŠ Brdičkova 1878 pondělí 20. listopadu 2017
UR 0538/2017 20 Předávací protokol - svěření movitého majetku a ostatního vybavení MŠ U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkové organizaci pondělí 20. listopadu 2017
UR 0537/2017 20 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2312/16, 2328/2, 2315/70, 2321 a 2315/281 v k.ú. Stodůlky pondělí 20. listopadu 2017
12345...

M - Mimořádná schůze