USNESENÍ RADY č. UR 0489/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 06.11.2017

USNESENÍ číslo UR 0489/2017 ze dne 06.11.2017

3. Složení pracovních skupin pro návrhovou část strategického plánu

Rada městské části

I. schvaluje

složení pracovních skupin a řídící skupiny k návrhové části Strategického plánu MČ Praha 13 pro období 2018 – 2024

II. bere na vědomí

harmonogram činností pracovních skupin uvedený v příloze materiálu

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42726621_100837.pdf (93,7 kB)