USNESENÍ RADY č. UR 0500/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 06.11.2017

USNESENÍ číslo UR 0500/2017 ze dne 06.11.2017

14. Pronájem částí pozemků parc. č. 1235/30, 1236/28, 1236/78, 1236/126, 1236/127, 1237/10, 2228/2, 2229/2 a 2694/4 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem částí pozemků parc. č. 1235/30 o výměře 18 m2, parc. č. 1236/28 o výměře 200 m2, parc. č. 1236/78 o výměře 12 m2, parc. č. 1236/126 o výměře 48 m2, parc. č. 1236/127 o výměře 39 m2, parc. č. 1237/10 o výměře 12 m2, parc. č. 2228/2 o výměře 10,5 m2, parc. č. 2229/2 o výměře 34,5 m2 a parc. č. 2694/4 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Stodůlky, celkem 377 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena se společností ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o., na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy do 31.3.2018, za celkové nájemné ve výši 218.660 Kč. Vlastní realizace prací bude probíhat po dobu 29 dnů.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

13.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42733794_101234.pdf (99,7 kB)