USNESENÍ RADY č. UR 0503/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 06.11.2017

USNESENÍ číslo UR 0503/2017 ze dne 06.11.2017

17. Úpravy platů ředitelek a ředitelů MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 a vedoucího Rekreačního objektu Kozel

Rada městské části

I. bere na vědomí

úpravy platů ředitelek a ředitelů MŠ, ZŠ a DMM zřizovaných MČ Praha 13 a vedoucího Rekreačního objektu Kozel podle nové tarifní tabulky upravené nařízením vlády č. 340/2017 Sb. s účinností od 1. listopadu 2017

II. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové podepsat nové platové výměry vypracované odborem školství a zajistit jejich předání ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 a vedoucímu Rekreačního objektu Kozel

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 07.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42692976_101313.pdf (97,2 kB)