USNESENÍ RADY č. UR 0492/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 06.11.2017

USNESENÍ číslo UR 0492/2017 ze dne 06.11.2017

6. Návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol

Rada městské části

I. bere na vědomí

předložený návrh obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o školských obvodech mateřských škol a k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy uplatňuje připomínky ve smyslu připomínek odboru školství ÚMČ Praha 13

II. ukládá

tajemníkovi úřadu Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním a odborem školství ÚMČ Praha 13 přijaté připomínky Rady MČ Praha 13 na odbor školství a mládeže MHMP

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 10.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42814680_100915.pdf (93,6 kB)