USNESENÍ RADY č. UR 0497/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 06.11.2017

USNESENÍ číslo UR 0497/2017 ze dne 06.11.2017

11. Stanovisko pro MHMP k úplatnému převodu pozemků parc. č. 291/11, parc. č. 377/1, parc. č. 377/2, parc. č. 377/3, parc. č. 588, parc. č. 595/15, parc. č. 595/16, parc. č. 595/22, parc. č. 602/1, parc. č. 629/16, parc. č. 629/17 a id. 3/7 pozemku parc. č. 313/17, vše v k.ú. Třebonice

Rada městské části

I. souhlasí

s úplatným převodem pozemků z vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu má Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, a to: parc. č. 291/11, parc. č. 377/1, parc. č. 377/2, parc. č. 377/3, parc.č. 588, parc.č. 595/15, parc. č. 595/16, parc. č. 595/22, parc.č. 602/1, parc. č. 629/16, parc. č. 629/17 a id. 3/7 pozemku parc. č. 313/17, vše v k.ú. Třebonice, do vlastnictví hl.m. Prahy

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi sdělit odboru hospodaření s majetkem MHMP stanovisko RMČ Praha 13 prostřednictvím odboru MBAI

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 17.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42711892_101032.pdf (98,2 kB)