USNESENÍ RADY č. UR 0505/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 06.11.2017

USNESENÍ číslo UR 0505/2017 ze dne 06.11.2017

19. Pronájem ledové plochy Školního zimního stadionu Bronzová 1378/37

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

1. pronájem ledové plochy a zázemí Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 zájemcům uvedeným v důvodové zprávě,

2. výši nájmu uvedenou v důvodové zprávě,

3. uzavření nájemní smlouvy s jednotlivými žadateli

III. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové podepsat nájemní smlouvy se zájemci o pronájem ledové plochy

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 20.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42824290_101340.pdf (96 kB)