USNESENÍ RADY č. UR 0488/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 06.11.2017

USNESENÍ číslo UR 0488/2017 ze dne 06.11.2017

2. Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vybudování fitparku při ul. Janského, sídliště Velká Ohrada, blok C"

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na "Vybudování fitparku při ul. Janského, sídliště Velká Ohrada, blok C"

II. schvaluje

smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada s.r.o., Slavníkova 2357/9 Praha 6, 169 00, IČ: 27138275

III. ukládá

zástupci starosty Ing. Pavlu Jarošovi po dopracování s OŽP a OLP podepsat smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada s.r.o., Slavníkova 2357/9 Praha 6, 169 00, IČ: 27138275

Zodpovídá: zástupce starosty Ing. Pavel Jaroš, termín: 30.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42795525_100822.pdf (97 kB)