USNESENÍ RADY č. UR 0494/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 06.11.2017

USNESENÍ číslo UR 0494/2017 ze dne 06.11.2017

8. 1) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2860/114 v k.ú. Stodůlky 2) Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2860/114 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. doporučuje

ZMČ1) revokovat usneśení č. UZ 0077/2015 ze dne 17.6.2015

2) schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2860/114 v k.ú. Stodůlky se spol. PREdistribuce a.s. pro uložení a provozování kabelů NN v délce 4 bm, mezi MČ Praha 13 a spol. PREdistribuce a.s., za cenu 2.205 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

3) schválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 1851/5 v k.ú. Stodůlky pro umístění informačního panelu o výměře 2 m2 se spol. Pražská energetika a.s., za cenu 574 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42789373_134627.pdf (99,8 kB)