USNESENÍ RADY č. UR 0509/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 06.11.2017

USNESENÍ číslo UR 0509/2017 ze dne 06.11.2017

23. Výběr nejvhodnějších nabídek podaných na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "ZŠ Janského a ZŠ Kuncova - rekonstrukce hřišť" rozdělenou na dvě části

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokoly z jednání hodnotící komise, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "ZŠ Janského a ZŠ Kuncova - rekonstrukce hřišť" pod evid.č. P13 - 46126/2017 rozdělené na Část 1 - ZŠ Janského - rekonstrukce atletické dráhy a Část 2 - ZŠ Kuncova - rekonstrukce sportovního hřiště

II. schvaluje

pro část 1 - ZŠ Janského - rekonstrukce atletické dráhy

• vyloučení účastníka SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ: 480 35 599) se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,

• výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná účastníkem Sport-Technik Bohemia s.r.o. (IČ: 496 18 555) se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, neboť nabídka tohoto účastníka byla posouzena jako nabídka, která splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení

• smlouvu o dílo s vybraným účastníkem Sport-Technik Bohemia s.r.o. (IČ: 496 18 555) se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 v souladu s nabídkou podanou na "část 1 - ZŠ Janského - rekonstrukce atletické dráhy"

pro část 2 - ZŠ Kuncova - rekonstrukce sportovního hřiště

• vyloučení účastníka SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ: 480 35 599) se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,

• výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná účastníkem Sport-Technik Bohemia s.r.o. (IČ: 496 18 555) se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, neboť nabídka tohoto účastníka byla posouzena jako nabídka, která splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení

• smlouvu o dílo s vybraným účastníkem Sport-Technik Bohemia s.r.o. (IČ: 496 18 555) se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 v souladu s nabídkou podanou na "část 2 - ZŠ Kuncova - rekonstrukce sportovního hřiště"

III. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové1. pro část 1 - ZŠ Janského - rekonstrukce atletické dráhy

• podepsat rozhodnutí o vyloučení účastníka SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ: 480 35 599) se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

• podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, která byla podaná účastníkem Sport-Technik Bohemia s.r.o. (IČ: 496 18 555) se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

• podepsat smlouvu o dílo s vybraným účastníkem Sport-Technik Bohemia s.r.o. (IČ: 496 18 555) se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 v souladu s nabídkou podanou na "část 1 - ZŠ Janského - rekonstrukce atletické dráhy"2. pro část 2 - ZŠ Kuncova - rekonstrukce sportovního hřiště

• podepsat rozhodnutí o vyloučení účastníka SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ: 480 35 599) se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

• podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, která byla podaná účastníkem Sport-Technik Bohemia s.r.o. (IČ: 496 18 555) se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

• podepsat smlouvu o dílo s vybraným účastníkem Sport-Technik Bohemia s.r.o. (IČ: 496 18 555) se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 v souladu s nabídkou podanou na "část 2 - ZŠ Kuncova - rekonstrukce sportovního hřiště"3. zajistit vrácení jistot, odeslání rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem účastníkům zadávacího řízení ve spolupráci s OLP a AK JUDr. Vladimír Tőgel4. zajistit zveřejnění výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s OLP a AK JUDr. Vladimír Tőgel5. podepsat a zajistit zveřejnění písemných zpráv zadavatele dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s OLP a AK JUDr. Vladimír Tőgel

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 15.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42850440_101559.pdf (105,8 kB)