USNESENÍ RADY č. UR 0508/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 06.11.2017

USNESENÍ číslo UR 0508/2017 ze dne 06.11.2017

22. Darovací smlouva - Poskytnutí finančního daru paní Janě Patrmanové - vedoucí Retro kavárny

Rada městské části

I. bere na vědomí

darovací smlouvu mezi dárcem městskou částí Praha 13 a obdarovanou paní Janou Patrmanovou o poskytnutí finančního daru paní Janě Patrmanové - vedoucí Retro kavárny, smlouva je přílohou č. 2 předkládaného materiálu

II. schvaluje

darovací smlouvu mezi dárcem městskou částí Praha 13 a obdarovanou paní Janou Patrmanovou o poskytnutí finančního daru paní Janě Patrmanové - vedoucí Retro kavárny, smlouva je přílohou č. 2 předkládaného materiálu

III. ukládá

zástupci starosty Ing. Pavlu Jarošovi podepsat darovací smlouvu mezi dárcem městskou částí Praha 13 a obdarovanou paní Janou Patrmanovou o poskytnutí finančního daru paní Janě Patrmanové - vedoucí Retro kavárny, smlouva je přílohou č. 2 předkládaného materiálu

Zodpovídá: zástupce starosty Ing. Pavel Jaroš, termín: 29.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42832367_101541.pdf (94,4 kB)