USNESENÍ RADY č. UR 0499/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 06.11.2017

USNESENÍ číslo UR 0499/2017 ze dne 06.11.2017

13. Pronájem části komunikace U Paloučku na pozemku parc.č. 1177/1 k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části komunikace U Paloučku (pozemek parc.č. 1177/1 - vlastník hl.m.Praha) v k.ú. Stodůlky, o celkové výměře 4 m2, za účelem stavby vodovodní přípojky, za nájemné 200 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ode dne podpisu do 30.06.2018, s XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX. Vlastní realizace prací bude prováděna po dobu 5 dní.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

08.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42730699_101219.pdf (98,5 kB)