USNESENÍ RADY č. UR 0498/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 06.11.2017

USNESENÍ číslo UR 0498/2017 ze dne 06.11.2017

12. Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/0295/2017/MBAI ze dne 02.08.2017

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/0295/2017/MBAI ze dne 02.08.2017 s Bytovým družstvem ve Stodůlkách o navýšení doby realizace prací. Cena za pronájem činí 30.798 Kč.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty podepsat dodatek č. 1

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

08.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42712971_101200.pdf (98,1 kB)