USNESENÍ RADY č. UR 0502/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 06.11.2017

USNESENÍ číslo UR 0502/2017 ze dne 06.11.2017

16. Smlouva o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN (přípojka) s firmou PREdistribuce, a.s.

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN (přípojka) s firmou PREdistribuce, a.s.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN (přípojka)

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 15.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42778708_101300.pdf (96,1 kB)