USNESENÍ RADY č. UR 0496/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 06.11.2017

USNESENÍ číslo UR 0496/2017 ze dne 06.11.2017

10. Stanovisko k vyřazení úseku místní komunikace v ul.Podohradská na pozemcích parc.č. 2616/3 a parc.č. 2616/4, vše v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

na základě souhlasného stanoviska Komise pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13 ze dne 9.10.2017 s vyřazením části úseku místní komunikace IV.třídy v ulici Podohradská, na pozemcích parc.č. 2616/3 a parc.č. 2616/4, vše v k.ú. Stodůlky, vlastníků XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX, ze sítě místních komunikací. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.

II. ukládá

zástupci starosty Ing. Pavlu Jarošovi sdělit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ

Zodpovídá: zástupce starosty Ing. Pavel Jaroš, termín: 20.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41366875_101703.pdf (97,9 kB)