Základní informace o Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Úřadu městské části Praha 13

Výkon sociálně právní ochrany dětí je zajišťován orgány sociálně právní ochrany dětí, které jsou vyjmenovány v § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Nejznámějšími poskytovateli sociálně-právní ochrany (dále také SPO) jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, známé jako OSPOD. Patří mezi ně i OSPOD Prahy 13

Sociálně-právní ochrana dětí zahrnuje zejména:

  • ochranu práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 
  • ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
  • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
  • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být dočasně nebo trvale  vychováváno ve vlastní rodině
  • práci s dětmi a mladistvými, které páchají nemravný nebo zahálčivý život

Předním hlediskem  sociálně-právní ochrany je blaho a zájem dítěte, ochrana rodičovství a rodiny, a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.

Cílovou skupinu tvoří především děti dle § 6 zákona a žadatelé o náhradní rodinnou péči (dále také NRP).

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje výkon činností:

  • na úřadě (např. jednání s klienty),
  • mimo úřad (např. jednání u soudu, Policie ČR, státním zastupitelství atd.),
  • v terénu (např. sociální šetření). 

Rozsah působnosti

Na celém území správního obvodu je zajištěno účinné poskytování SPO v potřebném rozsahu. Správní obvod Městské části Praha 13 je jedním ze správních obvodů Hlavního města Prahy. Zahrnuje části Prahy: Lužiny, Stodůlky, Nové Butovice, Velká Ohrada, Nová Ves a Třebonice. Dále pak poskytuje v přenesené působnosti výkon SPO pro obvod Praha - Řeporyje. Rozloha městské části činí 1323 hektarů, má více než 63 800 obyvatel (k 1.1. 2012)

Úřad městské části Praha 13, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, zajišťuje pro obyvatele zmíněných částí veškerou agendu SPO. Obyvatelé zmíněných lokalit Prahy 13 se tak mohou obrátit na Úřad městské části Praha 13. Zaměstnanci OSPOD sídlí v budově Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, konkrétně ve 2. poschodí tohoto úřadu.

Adresa úřadu

Úřad městské části Praha 13 

Sluneční náměstí 2580/13 

158 00  Praha 13 

ID datové schránky : zv6bsur

Název odboru, oddělení

Odbor sociální péče 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

 

Úřední hodiny úřadu

 

Pondělí

08:00 - 18:00

Úterý

08:00 – 13:00

Středa 

08:00 - 18:00

Čtvrtek

08:00 - 13:00

Pátek

není úřední den

» Úřední hodiny podatelny – přízemí budovy úřadu

Pondělí

08:00 - 18:00

Úterý

08:00 - 16:00

Středa

08:00 - 18:00

Čtvrtek

08:00 - 16:00

Pátek

08:00 - 14:30

Mimo úřední hodiny, ale v pracovní době zaměstnanců OSPOD, je přístup do budovy radnice  za pracovníky možný po předchozí domluvě nebo přes ostrahu úřadu. Kontakty na pracovníky SPO jsou uvedeny v příloze. 

 

Úřad městské části Praha 13 sídlí v moderní budově, která je opatřena bezbariérovým vstupem, a možností bezbariérového pohybu po budově, V budově jsou výtahy a navigační tabule, které usnadňují orientaci po budově a jednotlivých odborech. Každý odbor má ve svém patře navigační tabuli s rozložením jednotlivých oddělení a pracovníků do kanceláří, které jsou opatřeny číslem. Každá kancelář je opatřena tabulkou se jmény pracovníků kanceláře, pracovním zařazením a zastupujícím číslem kanceláře v případě nepřítomnosti pracovníků dané kanceláře.

Úřad je dostupný prostřednictvím městské hromadné dopravy nebo automobilem. Před úřadem je k dispozici parkoviště s parkovacími hodinami, které umožňují časově omezené parkování zdarma, pro vyřízení nutných záležitostí v budově úřadu.

 

Informace o dostupnosti SPO v rámci stanovené pracovní doby zaměstnanců  

Sociálně-právní ochrana je poskytována nepřetržitě na celém území správního obvodu Prahy 13. Osobní výkon SPO je zajišťován každý pracovní den. Pracovníci OSPOD mají stanovenou pracovní dobu, po kterou poskytují SPO v celém jejím rozsahu dle zákona. Pracovní dobu zaměstnanců úřadu upravuje vnitřní předpis úřadu. 

Mimo úřední hodiny úřadu, ale v pracovní době zaměstnanců OSPOD, lze v neodkladných záležitostech, např. v případě potřeby podání oznámení o ohrožení dítěte (telefonicky nebo přes ostrahu úřadu) kontaktovat kteréhokoli pracovníka OSPOD či konkrétního koordinátora případu. V době nepřítomnosti koordinátora případu má úřad stanoven postup pro zastupování. 

Úkony sociálně-právní ochrany, např. sociální šetření, konzultace apod. jsou většinou plánovány s ohledem na potřeby a možnosti klientů, tzn. např. po dohodě s klientem; zejména v odpoledních hodinách mimo úřední hodiny; pokud je to možné, po pracovní době klientů; návštěvou u klienta v jeho bydlišti apod. Z tohoto důvodu může být koordinátor případu mimo úřední hodiny mimo budovu úřadu. V takovém případě je stanoven postup pro zastupování. Některé úkony pro poskytování SPO jsou neplánované nebo probíhají i v úředních hodinách (účast u soudního jednání, pohovory s dětmi ve škole apod). Pokud není v úředních hodinách z takového důvodu k dispozici koordinátor případu, je stanoven postup pro zastupování tak, aby byla klientova žádost vyřešena pomocí základního poradenství.

Každý občan může navštívit oddělení sociálně-právní ochrany dětí bez předchozího objednání v úředních hodinách úřadu. Pro větší pohodlnost (např. delší čekací doba na vyřízení záležitosti, přítomnost pracovníka) je doporučeno předchozí objednání na konkrétní termín. Schůzku s konkrétním pracovníkem lze domluvit prostřednictvím emailu nebo tel. čísla konkrétního pracovníka. Kontakty na jednotlivé pracovníky jsou uvedeny v příloze.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí je tvořeno celkem 12 pracovníky, včetně vedoucího oddělení. Výkon agendy je rozdělen dle problematiky na:

-  kuratela pro mládež (zajišťují 3 pracovníci) – kancelář č. 321

-  terénní sociální pracovnice (zajišťuje 6 sociálních pracovnic) – kancelář č. 326 a 327

-  sociální pracovnice náhradní rodinné péče (zajišťují 2 pracovnice) – kancelář č. 327

Všichni jednotliví pracovníci spolupracují v rámci konkrétních případů a oddělení.

 

Sociální pracovníci oddělení mají obvod Prahy 13 rozdělený podle ulic. Rozdělení podle ulic se týká jednotlivě terénních sociálních pracovníků a kurátorů pro mládež.  Rozdělení ulic dle konkrétních pracovníků je k dispozici v příloze. Na základě tohoto rozdělení má každý pracovník na starost určitou oblast Prahy 13, ve které vykonává úkony spojené se sociálně-právní ochranou dětí. Výjimku tvoří pracovnice zajišťující agendu NRP, které mají případy rozděleny abecedně. V rámci řešení jednotlivých kauz může docházet ke spolupráci mezi jednotlivými pracovníky a proměně tohoto zřízení. Oblasti jednotlivých pracovníků se pravidelně revidují tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení případů na jednotlivé pracovníky.

K výkonu sociálně-právní ochrany dětí se každý zaměstnanec prokazuje speciálním průkazem zaměstnance úřadu, který je opatřen fotografií zaměstnance a jeho osobním číslem. Správnost průkazu si lze ověřit telefonickým dotazem na úřadu.

 

Informace o dostupnosti SPO po pracovní době zaměstnanců

Sociálně-právní ochrana dětí je zajišťována i mimo pracovní dobu zaměstnanců OSPOD, tzn. ve dnech pracovního klidu a v průběhu státních svátků, výkonem pracovní pohotovosti. Pohotovost navazuje bezprostředně na pracovní dobu úřadu.

Doba pracovní pohotovosti je vyhrazena pouze pro situace, jejichž řešení nesnese odkladu. Informace o dosažitelnosti zaměstnanců SPO pověřených výkonem pohotovosti, vč. telefonického kontaktu, jsou dostupné Policii ČR, Městské policii a soudu pro potřebnou součinnost. Pracovník, který zajišťuje pracovní pohotovost po předchozí domluvě s koordinátorem případu a vedoucím oddělení řeší mimořádné situace, které byly oznámeny před koncem pracovní doby, nebyly dořešeny a nesnesou odkladu.

Pracovník, který je pověřen výkonem pracovní pohotovosti má zajištěny veškeré nutné prostředky k jejímu výkonu. Každý pracovník řeší mimořádné situace bez prodlevy a individuálně. Nelze proto po pracovníkovi vyžadovat jasný postup řešení situace. Každý případ je řešen s ohledem na věk dítěte, jeho zdravotní stav a posouzení konkrétní situace. Po přijetí pohotovostního telefonu je na vyhodnocení a rozhodnutí pracovníka, jaké další kroky budou k řešení věci zvoleny. V případě komplikovanějšího případu kontaktuje pracovník vedoucího oddělení a ten následně vedoucího odboru pro konzultaci dalšího postupu. Pracovník může požádat o spolupráci jiného pracovníka OSPOD, případně vedoucího oddělení. Pracovník má k dispozici nepřetržitý vstup do budovy úřadu. V rámci výkonu pracovní pohotovosti je zaměstnanec oprávněn podávat návrhy k soudu na vydání předběžného opatření a provádět činnosti k zajištění zdraví a vývoje dítěte. Při takové situaci spolupracuje zejména s Obvodními soudy, soudními vykonavateli a PČR.

Mlčenlivost zaměstnanců

Zaměstnanci OSPOD jsou povinni podle zákona zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili.

Rovněž jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán sociálně právní ochrany na možné ohrožení dítěte ve smyslu § 7 zákona, a též o údajích o osobách, jimž bylo dítě svěřeno do péče jakožto budoucím osvojitelům, a rovněž i o místě pobytu takového dítěte.

Dále jsou povinni zachovávat mlčenlivost i o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v rodině s dítětem.

Přílohy :

Obvod MČ Praha 13

Obvod MČ Praha 13 v rámci hl. m. Prahy

Kontakty na jednotlivé pracovníky OSPOD

Rozdělení správního obvodu podle zaměstnanců OSPOD

 

 

 

Zveřejněno: 03.09.2015 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 2669 x
Vytisknout