Kontrolní systém Městské části Praha 13

Kontrolní systém Úřadu městské části Praha 13 se řídí organizačním a pracovním řádem. Řešení stížností je upraveno směrnicí starosty č. 1/2006 (Pravidla pro přijímání petic, stížností, oznámení, podnětů a vyřizování podání na možná korupční jednání, podaných orgánům MČ Praha 13). Systém řešení stížností podaných na OSPOD je řešeno vlastním vnitřním předpisem.

Kontrolní činnost je prováděna na nezávislých úrovních prostřednictvím:

-  tajemníka úřadu (auditorská činnost, dodržování nařízení tajemníka č. 251/2014 – pravidla pro komunikaci zaměstnanců ÚMČ Praha 13 s občany/zákazníky)

-  kontrolního odboru (řešení stížností na postup OSPOD při výkonu SPOD)

-  vedoucího odboru (řešení stížností na postup OSPOD při výkonu SPOD, kontrola spisové dokumentace, spolupráce na kontrolní činnosti s vedoucím oddělení)

-  vedoucího oddělení (kontrola spisové dokumentace, řešení stížností na postup OSPOD při výkonu SPOD, přímá kontrolní činnost jednotlivých zaměstnanců SPOD)

Kontrolní systém případů sociálně-právní ochrany

Kontrolní činnost v rámci výkonu přenesené působnosti, vč. kontrol činností zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí je podrobně upravena ve Zvláštním vnitřním předpise. Kontrolní činnost v rámci výkonu přenesené působnosti, metodické vedení a kontrolu plnění právních předpisů vztahujících se k výkonu SPOD provádí Magistrát Hl. města Prahy. Způsob kontroly případů je dále upraven nařízením tajemníka č. 254/2014 o zajištění sociálně-právní ochrany dětí Úřadu městské části Praha 13.

Kontrolu případů a vedení spisové dokumentace provádí:

 • vedoucí oddělení SPO v pravidelném intervalu na základě schváleného plánu vnitřních kontrol
 • mimořádně na základě podnětu či stížnosti klienta
 • vedoucí odboru na základě podnětu vedoucího oddělení, namátkové kontroly nebo mimořádně na základě podnětu či stížnosti klienta, který nebyl spokojen s vyřízením stížnosti vedoucím oddělení
 • klíčový pracovník případu průběžně

Účelem kontrol je odhalení nedostatků, případně chyb při řešení případů v oblasti sociálně-právní ochrany.

Kontrola se zaměřuje zejména na:

 • řádné vedení spisové dokumentace dle zákona a příslušných směrnic,
 • výkon funkce kolizního opatrovníka,
 • postupy řešení případu,
 • způsob provádění sociální práce v terénu,
 • vedení jednání s klientem,
 • kvalitu zpracování vyhodnocení situace dítěte,
 • cílů individuálních plánů ochrany dítěte.

Kontrolní činnost tohoto charakteru provádí průběžně vedoucí oddělení. Provedená kontrola je zaznamenána stručným záznamem ve spisové dokumentaci s uvedením data kontroly, podpisem osoby, která kontrolu uskutečnila.

Příčiny nedostatků a chyb jsou vyhodnoceny a k jejich odstranění jsou realizována příslušná opatření.

Konkrétní způsoby kontroly a vyřizování podnětů a stížností klientů jsou uvedeny v příloze

Příloha

Stížnosti, podněty, připomínky     Změna standardu k 5.5.2016

 


 

Vytisknout