Jedná se o situace, při kterých by mohlo dojít ke zranění, onemocnění či jinému poškození zdraví zaměstnance, klienta nebo dalších osob, vzniku škody na majetku nebo k omezení výkonu SPO z důvodu vzniku nenadálých skutečností. 

Zaměstnanci jsou s možnými rizikovými a nouzovými situacemi a jejich postupy seznamováni v rámci školení požární ochrany a BOZP, při poradách oddělení i odboru apod. 

Úřad městské části i pracoviště OSPOD má zpracované pracovní postupy, které mohou eliminovat průběh nebo následky v těchto rizikových a nouzových situacích.

Postupy řešení rizikových a nouzových situací vychází zejména z :

 

 • Havarijní plán – NT č. 207/2010, účinnost od 1.1.2011
 • Stanovení  organizace zabezpečení požární ochrany v rámci ÚMČ Praha 13 – směrnice k zajištění PO – NT č. 238/2013, účinnost od 15.7.2013
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podmínkách činnosti Úřadu městské části Praha 13 – NT č. 247/2014, účinnost od 1.12.2014
 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnanců – NT č. 255/2015, účinnost od 1.7.2015

Rizikové situace 

 • práce v terénu
 • jednání s agresivním klientem
 • úrazy
 • možná rizika z hlediska hygienických norem
 • syndrom vyhoření
 • ohrožení bezpečnosti klientů

Nouzové situace

 • ohrožení bezpečnosti
 • požár
 • havárie plynu
 • havárie vody
 • únik vody z topné soustavy
 • porucha nebo havárie elektřiny
 • porucha vozidla
 • náhlý nedostatek zaměstnanců OSPOD
 • nález nebezpečné látky nebo podezřelé zásilky
 • telefonická a jiná výhrůžka
 • přepadení
 • ztráta nebo krádež pohotovostního telefonu

Povinností zaměstnance při zjištění jakékoli rizikové a nouzové situace je řídit se bezpečnostními pravidly a výskyt nové události nahlásit. Poté je událost podrobena důkladné analýze a přijímají se nápravná či preventivní opatření.

 

Změna standardu k 5.5.2016

 

Vytisknout