Pravidla a postup pro vyřizování a evidenci stížností

Postup pro přijímání a vyřizování stížností upraven směrnicí starosty č. 1/2006 (Pravidla pro přijímání petic, stížností, oznámení, podnětů a vyřizování podání na možná korupční jednání, podaných orgánům MČ Praha 13). Systém řešení stížností podaných na OSPOD je řešen vlastním vnitřním předpisem.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) MČ Prahy 13 má k dispozici zjednodušenou verzi pravidel pro podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností (viz níže), vztahující se výlučně k výkonu SPO. Tato pravidla jsou v souladu s pravidly ÚMČ Praha 13 a správním řádem.

Smyslem úpravy je dát srozumitelným způsobem k dispozici klientům – dětem a rodičům veškeré potřebné informace o možnosti a způsobu podat některá z výše uvedených podání. To vše s cílem vytvářet při poskytování SPO takové podmínky, které především dětem, kterým je SPO poskytována, umožní naplňovat jejich lidská a občanská práva.

Informace o možnosti učinit podání (podnět, připomínku či stížnost) klientům poskytují rovněž zaměstnanci OSPOD. Informace jsou také dostupné na nástěnce umístěné na chodbě odboru.

Stížnosti, podněty či připomínky přijímají:

  • zaměstnanci OSPOD
  • vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
  • vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
  • tajemnice úřadu

Zaměstnanci OSPOD vnímají podněty, připomínky či stížnosti klientů jako zpětnou vazbu výkonu jejich práce a jako podnět k udržení či zvyšování kvality poskytování SPO.


Stížnosti, podněty či připomínky.PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout