Příprava na samostatný život u dětí starších 16 let

OSPOD sleduje, zprostředkovává nebo zajišťuje přípravu na samostatný život dětem, které vyrůstají ve složitých rodinných podmínkách, jsou v péči kurátora pro děti a mládež, v péči pracovníka pro náhradní rodinnou péči nebo je nad nimi nařízena ústavní, ochranná výchova, jsou ve výkonu vazby nebo v trestu odnětí svobody.

Pracoviště má návazné spolupracující organizace zaměřující se na přípravu těchto dětí po dosažení zletilosti v oblastech

  • volba povolání
  • další profesní vzdělávání
  • zaměstnání
  • příspěvky a sociální dávky
  • bydlení a vedení domácnosti
  • hospodaření s vlastními financemi
  • vztahy, sexualita

Nejpozději půl roku před dosažením zletilosti dítěte pracovníci nabízejí dítěti kontakt nebo přímo zprostředkují osobní setkání s kurátorem pro dospělé. U dětí s prodlouženou ústavní nebo ochrannou výchovou nebo výkonem trestu odnětí svobody po dosažení zletilosti je vedení případu předáno před zletilostí kurátorovi pro dospělé, který po dosažení zletilosti dále s klientem pracuje.  

 

OSPOD zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob

Pracoviště spolupracuje s institucemi a organizacemi, které se podílejí na činnostech směřující k předcházení, zmírnění či odstranění nepříznivé sociální situace rodiny a dítěte. 

Jedná se např. o služby odborného sociálního poradenství, pedagogicko- psychologické poradny, azylové domy, služby poraden pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, dluhové poradenství, úřad práce, neziskové organizace poskytující sanaci rodiny apod. Organizace poskytující odborné služby vhodně doplňují podporu poskytovanou pracovištěm OSPOD, jehož role je v první řadě koordinační. 

Pracovníci využívají nabídku odborných služeb při řešení situace dítěte a jeho rodiny zejména v souladu s plněním stanovených cílů individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD). Klientům předávají kontakty nebo službu přímo zprostředkují.

Pracoviště využívá (z důvodu lepší dostupnosti pro klienty) zejména služeb organizací v lokalitě Hlavního města Prahy a v odůvodněných případech Středočeského kraje

V příloze jsou odkazy na některé z nich.

 

Příloha

Spolupracující organizace

 


Vytisknout