Popis prostor, ve kterých je poskytována sociálně-právní ochrana    

 

Výkon SPOD je zajišťován v budově radnice ÚMČ Praha 13, konkrétně ve 2. poschodí této budovy. Do 2. poschodí vede několik schodišť, z toho jsou dvě schodiště i protipožární. Dále do poschodí vedou 4. výtahy ( konkrétně do átria poschodí, kde je umístěno občerstvení radnice). Chodba vedoucí ke kancelářím oddělení SPOD vede za zavíracími dveřmi, které jsou orientačně po pravé straně od výtahů.

Po vstupu do chodby kanceláří OSPOD je umístěná na zdi orientační tabule s popisem jednotlivých pracovníků, funkcí a čísly kanceláří. Orientační tabule je umístěna v prostoru, kde jsou umístěny židle pro případ čekání klientů na jednání s pracovníkem. V prostoru je umístěna nástěnka, stojany na prospekty obsahující letáky s podpůrnými a neziskovými organizacemi a barel s vodou. Chodba není vybavena orientačním systémem pro nevidomé, pro orientaci je možné požádat kteréhokoli zaměstnance ÚMČ. 

Kanceláře 
Kanceláře slouží výhradně pro práci zaměstnanců a nejsou koncipovány pro jednání s klienty. Zejména vzhledem k tomu, že kanceláře jsou „openspace“. Kanceláře jsou vybaveny materiálně v souladu s pracovním řádem a s ohledem na výkon SPOD na pracovišti. V případě, že je nutné pohlídat při jednání rodiče s pracovníkem děti, které se dostavili s rodičem, je zajištěna možnost dočasného pohlídání dětí jiným kolegou v prostoru kanceláře, kde děti dostanou k dispozici pastelky nebo hračky.

Konzultační místnost

Pro konzultace – ústní jednání s klienty využívají zaměstnanci sociálně-právní ochrany (dále také „SPO“) bezbariérové konzultačních místností, které jsou umístěny v prostorách chodby 2. patra, které zabezpečují soukromí a klid pro jednání s klienty. Při jednání zaměstnance s klientem/rodinou není přípustné (z důvodu ochrany osobních údajů a zachování dostatečného soukromí a bezpečí pro klienta), aby se v místnosti nacházeli jiné neúřední osoby. OSPOD disponuje celkem čtyřmi konzultačními místnostmi. Každá konzultační místnost je vybavena počítačem s tiskárnou pro možnost protokolování průběhu jednání a telefonem, který umožňuje v případě potřeby volání mimo úřad (např. dojednání termínu objednání do zařízení při jednání apod.).  Pro děti mají 3 konzultační místnosti vyčleněný prostor pro hraní, kreslení apod. s potřebným množstvím hraček, knih a výtvarných potřeb. Z toho dvě konzultační místnosti mají k tomuto uzpůsobený dětský stoleček s židličkami. Všechny jednací místnosti jsou uzamčené a odemyká je pracovník, který jde s rodinou do místnosti konzultovat. Po skončení konzultace je místnost uzamčena.

Prostory pro případové konference 
K pořádání případových konferencí zaměstnanci SPO využívají tzv. konferenční místnost, v kanceláři č. 322. V době konference je zajištěno nerušené a bezpečné prostředí pro jednání všech účastněných osob. Konferenční místnost je vybavena prostorem pro jednání více osob, počítačem, tiskárnou a tabulí na poznámky.

Jiné konzultační prostory 
Pro jednání s klientem využívají zaměstnanci SPO další prostory mimo pracoviště úřadu, např. ve škole, zaměstnání, sociálních či zdravotnických zařízeních apod. Po celou dobu konzultace zajišťuje pracovník pro klienta dostatečné bezpečí a soukromí v místnostech vhodných pro nerušený průběh pohovoru.

 

Materiální vybavení pracoviště   

Ke kvalitnímu, efektivnímu a plynulému zajišťování sociálně-právní ochrany na celém území správního obvodu, mají všichni pracovníci SPO k dispozici dostatečné množství materiálního vybavení a techniky.

Pracovníci OSPOD při výkonu své práce využívají:

 • počítače
 • telefonní pevné linky a mobilní telefony (pro práci v kanceláři a pro práci v terénu)
 • mobilní telefon s číslem pro pracovní pohotovost (pro součinnost s Policií ČR, Městskou policií  a soudem, nemocnicemi apod.)
 • tiskárny
 • kancelářské potřeby
 • ostatní techniku (fotoaparát, diktafon, IPAD, notebook)
 • služební osobní automobily 

 

Zajištění hygienického zázemí pro klienty   

Hygienické zázemí pro klienty (WC a umývárna) se nachází v přízemí a 1. patře budovy. Na patře odboru se nachází pouze toalety pro zaměstnance.   

Přebalovací místnost pro matky s dětmi

Dvě konzultační místnosti jsou vybaveny pultem pro přebalování a jsou k dispozici pro matky s kojenci, které potřebují dítě přebalit nebo nakojit. Požádat o zpřístupnění místnosti může kterýkoli návštěvník úřadu, který potřebuje dítě nakojit nebo přebalit. Místnost je uzamčena a její odemčení provádí pracovník na základě žádosti klienta. O odemčení je možné požádat v kanceláří č. 326. Po opuštění místnosti je nutné o tomto informovat v kanceláři č. 326, tak aby mohla být místnost opětovně uzamčena. 

 

Zajištění ochranných pracovních pomůcek na pracovišti

Budova úřadu je vybavena prvky požární ochrany. Každý zaměstnanec je dle zákonných norem a vnitřních předpisů proškolován v pravidlech bezpečnosti práce a protipožární ochrany. Potvrzení o absolvování těchto školení je součástí personálního spisu každého zaměstnance.

O bezpečnost úřadu se stará bezpečnostní služba, jejíž zaměstnanci sídlí v přízemí budovy u předního vchodu do budovy radnice. V případě dalších bezpečnostních ohrožení je v budově radnice služebna městské policie, kdy mohou být strážníci v případě potřeby přivoláni. Číslo na bezpečnostní službu je ze všech pevných linek budovy radnice 123. Na tomto místě je také zřízena ohlašovna požáru. Budova je dále zabezpečena kamerovým systémem a dalšími ochrannými prvky. V případě krádeže je nutné tuto věc oznámit pracovníkovi a následně i bezpečnostní službě úřadu.

Každá kancelář je zamykatelná a klíče od kanceláře vlastní jednotliví pracovníci dané kanceláře. Spisy jednotlivých klientů jsou uloženy v uzamykatelných skříňkách vedle psacích stolů. Každý pracovník má u svého psacího stolu k tomuto určenou skříňku, kde je spisová dokumentace klientů umístěna. Zejména pak po pracovní době, tak aby nemohlo dojít k manipulaci s citlivými údaji nepovolanými osobami. Do skříní mají přístup kromě koordinátora případu i jeho kolegové tak, aby byla zajištěna zastupitelnost. Neaktivní spisová dokumentace je umístěna v samostatné místnosti, která je uzamykatelná a je zajištěna bezpečnostním systémem. Do této místnosti mají přístup pouze zaměstnanci odboru. O pohybu zaměstnanců v místnosti má přehled sekretářka odboru, u které je umístěn i klíč od místnosti. Úklid pracoviště zajišťuje úklidová firma a vybraní pracovníci úřadu.

Na pracovišti je umístěna v kuchyňce lékárnička. Vybraní zaměstnanci oddělení jsou proškoleni v poskytování první pomoci a dále v poskytování první pomoci prostřednictvím automatického defibrilátoru. Ten je umístěn u bezpečnostní služby.

Orgán sociálně právní ochrany dětí má k dispozici přiměřené hygienické zázemí pro pracovníky a potřebné osobní ochranné pomůcky a prostředky pro zaměstnance. Dále pak pracovní pomůcky, které jsou využívány k výkonu SPOD.

 

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ PRO POSKYTOVÁNÍ SPOD

OSPOD má k dispozici, vzhledem k poskytování sociálně-právní ochrany dětí cílovým skupinám (dětem, mladistvým a rodičům) materiální vybavení, poskytující dostatečné zázemí. Materiální vybavení je popsáno v tomto standardu – Popis prostor.

Dále OSPOD disponuje tímto materiálním vybavením:

 • propagační a informační materiály týkající se spolupracujících organizací a pověřených osob
 • odborná knihovna – literatura týkající se problematiky NRP, výchovných problémů, problematiky týkající se výkonu SPO (jmenný seznam u vedoucího oddělení)
 • nástěnka s aktuálními informacemi
 • stojan s brožurami a informačními materiály
 • katalog organizací spolupracujících a navázaných na výkon SPOD (součást standardů OSPOD Praha 13)
 • hrací koutek jednacích místností vybavený hračkami, stolkem, kreslícími potřebami (využívaný v rámci jednání)
 • jednací místnost s přebalovacím pultem

 

změna standardu k 5. 5. 2016

 

 

 

Vytisknout