Základní činnosti zajišťované orgánem sociálně-právní ochrany dětí 

-» Ochrana práv dětí 
Jedná se zejména o ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, jakož i působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Součástí je ochrana dítěte před působením, které se může negativně dotknout jeho zájmů a nepříznivě ovlivňuje řádnou výchovu dítěte, příp. by mohlo být příčinou jeho nepříznivého vývoje.

Sociálně-právní ochrana je rovněž v širším smyslu chápána jako ochrana práva dítěte na život, na rodičovskou péči a život v rodině, práva dítěte na vlastní identitu, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání a zaměstnání. Současně zahrnuje ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.

-» Poskytování základního poradenství v oblasti péče o rodinu a dítě 
Cílem sociálního poradenství je prostřednictvím poskytování informací, rad a další pomoci poskytnout rodině podporu při řešení jejich potíží.

Snahou sociálního pracovníka je nabídnout rodině různé možnosti řešení situace a pomoci jí tyto možnosti realizovat (např. odkazem či přímo sjednáním schůzky v odborném poradenském zařízení), a tím jí umožnit, aby byla schopna vlastními silami vyřešit svou životní situaci nebo problém, aniž by došlo k výraznějšímu zásahu do její integrity.

-» Vyhodnocování situace dítěte 
Vyhodnocování je metodou sociální práce, jejímž prostřednictvím je mapována situace dítěte a jeho rodiny. Pro to, aby bylo možné dostatečně kvalitně popsat potřeby dítěte a rizika, která dítě ohrožují, je nutné provést co nejúplnější hodnocení maximálního rozsahu informací o dítěti a rodině.

Výsledkem je objektivní vyhodnocení situace konkrétního dítěte, určení míry jeho ohrožení a zmapování zdrojů a možností pomoci. Na základě toho jsou plánována a přijímána opatření na ochranu dítěte a jeho rodiny. 

-» Preventivní sociální práce 
Primárním cílem práce sociálních pracovníků je snaha o obnovení narušených funkcí rodiny především prostřednictvím poradenské a preventivní činnosti tak, aby v rodině nedocházelo k vyhrocení problémů či nedostatkům v péči o dítě do té míry, která by nutně vyžadovala přijetí zásadnějšího opatření orgánu sociálně-právní ochrany dítěte, příp. i soudu.

Sociální práce může být zaměřena na dítě samotné nebo jeho rodinu a je poskytována za účelem zamezení vlivu negativního působení na dítě, zejména pak obnovení narušených funkcí rodiny. Pomoc a péče sociálního pracovníka se vztahuje jak na situaci, kdy je dítě v průběhu řešení složité situace ponecháno v původním rodinném prostředí, tak na dobu jeho nezbytného dočasného odnětí z péče osob odpovědných za jeho výchovu.

Preventivním opatřením OSPOD může být také uložení povinnosti rodičům využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče a) nezajistili takovou pomoc, ačkoli ji dítě nezbytně potřebuje a OSPOD takovou pomoc před tím doporučil, b) rodiče nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy nebo styku s dítětem; anebo c) nevyužili možnosti odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny a k odvrácení umístění dítěte do náhradní péče.

-» Pořádání případových konferencí 
Případová konference je jeden z možných nástrojů pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin. Jedná se o plánované a koordinované společné setkání všech, kteří představují nebo mohou představovat podpůrnou síť pro dítě a jeho rodinu (např. zástupci škol, zdravotních služeb, obcí, poskytovatelů sociálních služeb, policie apod.) a to ve spolupráci s rodiči.

Cílem je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte.

-» Zastupování dítěte u soudního řízení 
Ve všech věcech péče soudu o nezletilé, o kterých musí rozhodnout soud, tzn. zejména o výchově a výživě dítěte, o styku dítěte s rodiči, prarodiči i mezi sourozenci, např. při rozchodu rodičů; o navrácení dítěte např. z ústavního zařízení; o přiznání, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti; o poručenství; v řízení o osvojení a v zájmu dítěte z jiných důvodů, je soudem ustanoven kolizní opatrovník dítěte.

Kolizním opatrovníkem soud jmenuje Městkou část Praha 13, která je pověřena soudem, aby po dobu, kdy probíhá soudní řízení chránila zájmy a hájila práva nezletilého dítěte.

-» Řešení výchovných problémů dítěte 
Zájem dítěte je třeba sledovat i v případech, kdy lze předpokládat, že mohou nastat výchovné či jiné problémy spočívající zejména v tom, že děti zanedbávají školní docházku; nepracují, ačkoli nemají dostatečný zdroj obživy; požívají alkohol nebo návykové látky; živí se prostitucí; spáchaly trestný čin; opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.

Zvýšená pozornost orgánu sociálně-právní ochrany je nezbytná rovněž u dětí, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, jakož i u dětí, na kterých byl spáchán trestný čin nebo je podezření ze spáchání takového činu (činy ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění).

-» Oprávnění k udělení výchovného opatření 
Primárním nástrojem, který má orgán sociálně-právní ochrany dítěte k dispozici při zjištění jakéhokoli problému v rodině, je projednání příčin a možností řešení situace s rodinnými příslušníky. Nevedou-li uvedené prostředky k nápravě, přistoupí orgán sociálně- právní ochrany k uložení některého z výchovných opatření, k čemuž ho opravňuje zákon.

Druhy výchovných opatření:

 • Napomenout vhodným způsobem dítě nebo rodiče, popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě.
 • Stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, popřípadě dalších institucí  a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte.
 • Uložit dítěti nebo rodičům omezení, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu, zejména zákaz určitých činností, návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení.
 • Uložit povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo se účastnit prvního setkání se zapsaným mediátorem – jestliže rodič doporučení využít pomoc jiného odborníka odmítá a sám není schopen (nebo ochoten) situaci úspěšně řešit.

Neučiní-li tak orgán sociálně-právní ochrany sám, může o těchto výchovných opatřeních rozhodnout soud.

-» Zprostředkování náhradní rodinné péče 
Náhradní rodinná péče (NRP) je určena dětem, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní biologické rodině. Jejím účelem je poskytnout těmto dětem přechodnou či dlouhodobou péči co nejvíce se podobající péči rodinné, pokud možno při zachování vazby dítěte s původní rodinnou v maximální možné míře.

-» Podání návrhu na ústavní nebo ochrannou výchovu 
Jsou-li výchova dítěte nebo jeho řádný vývoj vážně ohroženy nebo narušeny do té míry, že je to v rozporu se zájmem dítěte, anebo pokud nastanou vážné důvody, pro které rodiče dítěte nemohou výchovu dítěte zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu. Učiní tak zejména tehdy, kdy dříve učiněná opatření nevedla k nápravě.

Orgán sociálně-právní ochrany  podává na nařízení ústavní výchovy návrh anebo se k nařízení ústavní výchovy soudu vyjadřuje.

 

 

 

 

 

Způsob informovanosti SPOD

O novinkách a změnách v rámci struktury a činností výkonu SPOD jsou občané informováni prostřednictvím webových stránek MČ Praha 13. Všeobecné informace o práci jednotlivých odborů a oddělení, případně zařazení jednotlivých pracovníků, poskytuje informační kiosek v přízemí budovy a jeho pracovnice. Na webových stránkách jsou umístěny kontakty na jednotlivé pracovníky oddělení s jejich funkcí a kontakty.

 

Základní postupy OSPOD upravující základní metodiku práce, např. upravující stížnosti, zastupitelnost na pracovišti atd., jsou sjednoceny a stanoveny standardy nebo vnitřními normami organizace. Jednotlivé postupy ve věcech výkonu SPOD jsou upraveny primárně zákonnými normami, vyhláškami a metodickými pokyny MHMP, konkrétněji pak vnitřními předpisy organizace upravujícími konkrétní postupy v rámci znalosti specifik pracoviště a jeho výkonu SPOD.

Pracovníci jsou o aktualizacích a s tím spojených předpisech informováni na pravidelných poradách oddělení. Za vytváření a úpravu odpovídají vyčlenění pracovníci oddělení.

Při osobní návštěvě či telefonickém, emailovém kontaktu (dotazu) je každému klientovi podána informace:

-  obecného charakteru (např. způsob podání návrhu, jeho vzor, obecný postup ve věci)

-  odborné poradenství se zaměřením na konkrétní problematiku klienta

-  možnosti spolupráce, možné odkazy na spolupracující organizace

-  postupy pracovníků

-  práv a povinností rodičů v rámci výkonu SPOD

 

Každý klient se může obrátit na bezplatnou informační linku, kde je možné dostat kontakt na žádaného pracovníka. Tel. kontakt na bezplatnou linku:  800 130 000.

Na webových stránkách jsou zveřejněny témata životních situací týkající se SPOD s obecnými návody a možnostmi řešení jednotlivých situací.

 

Seznam závazných dokumentů souvisejících s výkonem SPO

Zákony, metodiky 

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část Rodinné právo
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 128/2000, o obcích, Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č.j.: 2013/26780-21 ze dne 17. září 2013, o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče   

 Vnitřní předpisy Městské části Praha 13

 • Organizační řád na základě usnesení RMČ Praha 13 č.UR 0128 ze dne 30.3.2015 v úplném znění, s platností od 1.4.2015
 • Provozní řád ÚMČ Praha 13 - NT č. 153/2006, účinnost od 15.5.2006
 • Pracovní řád Úřadu městské části Praha 13 – NT č. 222/2012, účinnost od 1.10.2012
 • Spisový řád a skartační řád Úřadu městské části Praha 13 – NT č. 234/2013, účinnost od 1.8.2013
 • Podpisový řád v úplném znění s platností od 1.4.2015
 • Etický kodex – NT č. 114/2003
 • Zajištění sociálně-právní ochrany dětí na Úřadu městské části Praha 13 – NT č. 254/2014, účinnost od 1.1.2015
 • Postup při realizaci výběrového řízení na úředníky zařazené v Úřadu městské části Praha 13 – NT č. 171/2007
 • Postup při přijímání nových zaměstnanců do pracovního poměru k Městské části Praha 13 se zařazením do Úřadu městské části Praha 13 – NT č.168/2007, účinnost od 15.5.2007
 • Postup při zajišťování povinného vzdělávání zaměstnanců Městské části Praha 13 zařazených do Úřadu městské části Praha 13 – NT č. 161/2007, účinnost od 15.2.2007
 • Pravidla pro přijímání petic, stížností, oznámení, podnětů a vyřizování podání na možná korupční jednání, podaných orgánům Městské části Praha 13 – Směrnice starosty č. 1/2006, účinnost os 1.2.2006
 • Havarijní plán – NT č. 207/2010, účinnost od 1.1.2011
 • Stanovení  organizace zabezpečení požární ochrany v rámci ÚMČ Praha 13 – směrnice k zajištění PO – NT č. 238/2013, účinnost od 15.7.2013
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podmínkách činnosti Úřadu městské části Praha 13 – NT č. 247/2014, účinnost od 1.12.2014
 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnanců – NT č. 255/2015, účinnost od 1.7.2015
 • Organizace autoprovozu v rámci ÚMČ Praha 13 – NT č. 182/2008, účinnost 1.3.2008
 • Pravidla pro komunikaci zaměstnanců ÚMČ Praha 13 s občany/zákazníky – NT č. 251/2014. účinnost od 1.12.2014

 Seznam písemně zpracovaných pravidel a postupů pracoviště SPO   

 • Pro hlášení o ohrožení dítěte
 • Pro posouzení naléhavosti případu
 • Pro vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
 • Pro přidělování případů
 • Pro zajištění zastupitelnosti
 • Pro postoupení nepříslušných podání
 • Pro přijímání a vyřizování stížností, podnětů, připomínek
 • Pro evidenci, vedení a nahlížení do spisové dokumentace dítěte
 • Pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců SPO
 • Pro hodnocení zaměstnanců SPO
 • Pro průběžné vzdělávání zaměstnanců SPO
 • Pro vyhledávání a monitorování ohrožených dětí
 • Pro používání služebních vozidel
 • Pro zajištění ochranných osobních pomůcek
 • Pro prevenci syndromu vyhoření u zaměstnanců SPO
 • Pro realizaci studentské praxe
 • Při výkonu pracovní pohotovosti
 •  Pro práci v terénu - místní šetření 
 • Při asistenci u výslechu dítěte policií  
 • Při jednání s agresivním, rizikovým klientem  
 • Pro přijetí dítěte z ciziny  
 • Při svěření dítěte do péče ZDVOP  
 • Pro umístění dítěte do ústavní výchovy, prodloužení ÚV, přemístění v ÚV  
 • Pro práci s dětmi s výchovnými problémy, s uloženým výchovným opatřením, vedení výchovného pohovoru  
 • Práce u dětí s přestupky a trestnou činností  
 • Práce s dětmi ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a práce s rodinou  
 • Pro ukládání preventivního a výchovného opatření  
 • Pro výkon předběžného opatření  
 • Pro realizaci případové konference
 •  Pro provedení pohovoru s dítětem
 • Při výkonu soudního dohledu nad výchovou dítěte
 • Při podání trestního oznámení na rodiče, příp. další osoby
 • Při svěření dítěte do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem
 • Pro práci s dítětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a rodinou, kde se vyskytuje domácí násilí
 • Pro přestupkové řízení při neplnění preventivního nebo výchovného opatření

 

Informace o činnostech, pravidlech a postupech OSPOD lze získat prostřednictvím

 • osobně na OSPOD
 • telefonicky na základě dotazu na OSPOD

 

Písemné zpracování standardů kvality SPO je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři sekretariátu odboru nebo v informačním kiosku (přízemí budovy radnice). V případě neporozumění psanému textu se klient může s dotazem obrátit na pracovníka OSPOD. OSPOD má rovněž zpracován postup v případě klienta se specifickými potřebami a klienta cizince. 

 

 

Vytisknout