Přehled o aktuálním počtu pracovních míst pro zajištění řádného výkonu SPO

Sociálně-právní ochrana je poskytována zaměstnanci OSPOD dle Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 13.

Počet zaměstnanců je přiměřen počtu dětí ve spádovém obvodu tak, aby zajišťoval řádný výkon SPO v celém správním obvodu.

Počet pracovních míst pro výkon sociálně-právní ochrany je stanoven v Organizační struktuře odboru (viz příloha).

SPECIALIZACE

POČET 

Vedoucí oddělení SPO

1

Terénní sociální pracovník

6

Kurátor pro děti a mládež

3

Pracovník pro NRP

2

CELKEM

12 

Přehled o potřebném počtu pracovních míst pro zajištění řádného výkonu SPO

Počet dětí hlášených k trvalému pobytu ve správním obvodu je 8595 dětí do 18 let (údaj z evidence obyvatel k 1.12.2014). K tomuto číslu je připočítán počet nezletilých cizinců evidovaných na území Prahy 13 – 1669 (přibližný údaj k 16.7.2014 z Cizineckého informačního systému). Celkové číslo nezletilých dětí do 18 let  žijících trvalým pobytem ve správním obvodu Prahy 13 je 10 264

Městská část Praha 13 byla vyhodnocena jako obec se zvýšenou mírou náročnosti počtem ohrožených dětí (= nejméně 1 pracovník na 800 dětí - osob do 18 let, které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním obvodu OSPOD).

Výpočet potřebného počtu zaměstnanců dle míry náročnosti a počtu dětí ve správním obvodu:

10 264 : 800 = 12,83

Vzhledem k velikosti správního obvodu, k počtu obcí, bezodkladných úkonů, množství návštěv dětí v ústavní a ochranné výchově, návštěv dětí v NRP, dětí se stanoveným dohledem apod. je k zajištění kvalitního poskytování SPO na celém území správního obvodu stanoven minimální potřebný počet 13 zaměstnanců SPO. V tuto chvíli je standart naplněn, kdy je organizačním řádem možné navýšit počet kurátorů pro mládež o jednoho zaměstnance

Pracovní profily zaměstnanců OSPOD  

Pracovní profily zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu jsou v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen zákon).

Pracovní profily jsou v souladu s pracovními náplněmi jednotlivých zaměstnanců s ohledem na jejich specializaci. Pracovní náplně a profily zaměstnanců se mění v závislosti na změnách zákona. Obsah pracovního profilu vychází z předpisů upravujících pracovně-právní vztahy a z dalších vnitřních předpisů, a je s nimi v souladu.

Pracovní předpisy jednotlivých zaměstnanců jsou specifikovány organizačním řádem ÚMČ Praha 13 a nařízením tajemníka č. 254/2014, který upravuje dále Zajištění sociálně-právní ochrany dětí na ÚMČ Praha 13.

 

 

 

 

Požadavky kladené na zaměstnance OSPOD jsou:

 • zletilost,
 • odpovídající vzdělání dle zákona o sociálních službách,
 • trestní bezúhonnost,
 • znalost legislativy v sociální oblasti a návazných právních předpisech vztahujících se k výkonu SPOD
 • znalost práce na PC na uživatelské úrovni,
 • organizační schopnosti,
 • zdravotní způsobilost.

Kompetence (oprávnění a povinnosti) jednotlivých zaměstnanců SPO jsou stanoveny v:

 • zákoně,
 • Pracovním řádu ÚMČ Praha 13,
 • každý pracovník OSPOD vlastní písemné oprávnění (Průkaz zaměstnance), ve kterém jsou uvedeny oprávnění a povinnosti (viz níže). 

Zaměstnavatel vystavuje zaměstnanci OSPOD pro práci mimo pracoviště písemné oprávnění - Průkaz zaměstnance ve smyslu § 52 odst. 3 zákona, kde je uvedeno:

 • název zaměstnavatele,
 • jméno, příjmení, titul zaměstnance,
 • odbor, oddělení, funkce,
 • oprávnění držitele průkazu.

Tímto písemným oprávněním může zaměstnanec na místě prokázat příslušnost k danému úřadu.

V souladu se zákonem jsou zaměstnanci OSPOD povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění SPO setkávají.

1. Zvláštní oprávnění zaměstnance Městské části Praha 13, který je zařazen do Městského úřadu Prahy 13, Odbor sociálních věcí a pověřen výkonem sociálně-právní ochrany dětí, na jehož základě vykonává činnosti v souladu s plněním úkolů podle zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí:

 • Je oprávněn dle § 52 odst. 1 zákona navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, v obydlí a zjišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování.
 • Je oprávněn dle § 52 odst. 2 zákona pořídit obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje, je-li to potřeba pro účely ochrany a práv dítěte.
 • Je povinen dle § 29 odst. 2 zákona, nejméně jednou za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova; nejméně jednou za 3 měsíce navštívit rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova; navštívit dítě uvedené v § 10a odst. 1 bezodkladně poté, kdy se o něm dozví, a dále podle potřeb dítěte.
 • Je oprávněn dle § 29 odst. 3 zákona hovořit s dítětem bez přítomnosti dalších osob zejména zaměstnanců ústavního zařízení, a má právo nahlížet do dokumentace, kterou ústavní zařízení o dítěti vede.
 • Je povinen dle § 19 odst. 4 zákona sledovat vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a vývoj dětí v předpěstounské péči, přitom je povinen navštěvovat rodinu, kde dítě žije, popřípadě jiné prostředí, kde se dítě zdržuje, nejméně jednou za 3 měsíce v období prvních 6 měsíců péče nahrazující péči rodičů a předpěstounské péče, a poté v souladu se zájmy dítěte podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců.
 • Je povinen dle § 29 odst. 2, písm. a)-c)

a) nejméně jednou za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova,

b) nejméně jednou za 3 měsíce navštívit rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova,

c) navštívit dítě uvedené v § 10a odst. 1 bezodkladně poté, kdy se o něm dozví, a dále podle potřeb dítěte, a to na základě zvláštního oprávnění vydaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností, v němž je uvedeno jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance, titul, zaměstnavatel a vymezena činnost, kterou může tento zaměstnanec vykonávat.

 

 

 

 

2. Pověření, na jehož základě zastupuje Městkou část Praha 13 v řízeních u místně příslušných soudů ve věcech péče o nezletilé děti:

 • Jedná se o výkon opatrovníka ve všech věcech péče soudu o nezletilé, o kterých musí rozhodnout soud, tzn. zejména o výchově a výživě dítěte, o styku dítěte s rodiči, prarodiči i mezi sourozenci, např. při rozchodu rodičů; o navrácení dítěte např. z ústavního zařízení; o přiznání, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti; o poručenství; v řízení o osvojení a v zájmu dítěte z jiných důvodů.
 • Je povinen po dobu soudního řízení chránit zájmy a hájit práva nezletilého dítěte na základě pověření soudu a vždy jednat v jeho zájmu. 

 

Pracovní profily zaměstnanců OSPOD jsou zpracovány vnitřním předpisem. K jednotlivým pracovním pozicím jsou zpracovány náplně práce. Na OSPOD Praha 13 jsou v rámci SPO zajištěny tyto specializace:

-  kuratela pro děti a mládež

-  náhradní rodinná péče

Syndrom CAN a domácí násilí je vedeno každým jednotlivým sociálním pracovníkem, který případ vede na základě přiděleného obvodu. Vedení těchto případů podléhá metodické kontrole a intervizní spolupráci. Není vyčleněn specialista na tuto problematiku. Zaměstnanci zařazení do OSPOD disponují zvláštním průkazem zaměstnance oprávněného k provádění sociálních šetření, podrobně popsáno výše. Nemají v rámci jednoho pracovního úvazku žádnou kumulovanou agendu, která by s výkonem SPO nesouvisela.

 

Příloha

Organizační struktura odboru sociální péče

 

Změna standardu k 5.5.2016 Organizační struktura
Vytisknout