Pravidla pro výběr a přijímání pracovníků OSPOD Praha 13

Městský úřad Praha 13 se při přijímání nového zaměstnance řídí:

  • zákoníkem práce 
  • zákonem o úřednících 
  • vnitřním předpisem pro přijímání nových zaměstnanců

Přijímání nových zaměstnanců je v kompetenci tajemníka úřadu, oddělení kanceláře tajemníka, personálního a mzdového oddělení.

Kvalifikační předpoklady a zvláštní odborná způsobilost sociálních pracovníků OSPOD

Každý zaměstnanec OSPOD splňuje podmínky:

  • na vzdělání, které je stanovené v zákoně o sociálních službách (§ 110) 
  • odborné způsobilosti dle zákona o úřednících (jedná se o způsobilost k výkonu správních činností, kterou musí povinně absolvovat každý úředník, mj. také zaměstnanec OSPOD se specializací výkonu SPOD)

 

U všech pracovníků zařazených na OSPOD je požadována ZOZ na úseku SPO. Pokud ji nastupující pracovník nemá, je povinen ji složit ve lhůtě, kterou mu ukládá § 21 zákona o úřednících (18 měsíců), případně v této lhůtě prokázat uznání rovnocennosti vzdělání Ministerstvem vnitra ČR. Požadavek na přihlášení na přípravu a složení ZOZ předkládá vedoucí odboru kanceláři tajemníka (OKT) a následně tajemníkovi úřadu. Po schválení přihlášky tajemníkem veškeré organizační záležitosti (přihlášení, platba, předání informací ohledně stanovení termínu apod.) zajišťuje pracovník OKT. Seznam pracovníků, kteří mají vykonanou zkoušku odborné způsobilosti, je k nahlédnutí v tištěné formě standardů.

Pravidla pro zaškolování pracovníků OSPOD Prahy 13

Pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců Úřadu městské části Praha 13 jsou stanovena vnitřním předpisem. Při zaškolování nového zaměstnance do agendy SPO je postupováno v souladu se zpracovanými pravidly OSPOD pro zaškolování nových pracovníků (konkrétně příloha č. 2 Nařízení tajemníka č. 254/2014). Vedoucí OSPOD určí pracovníka – „Instruktora“, který nového zaměstnance zapracovává obvykle po dobu 3 měsíců (minimálně 1 měsíc) do odborné agendy SPO dle specializace. Během tohoto období je pro nového zaměstnance zpracován adaptační plán s jasnou strukturou, který je pod kontrolou „Instruktora“ a vedoucího oddělení naplňován. Po skončení adaptačního plánu vedoucí zaměstnance provádí vyhodnocení průběhu zaškolení, podává zpětnou vazbu zaměstnanci s možnými doporučeními a výhradami, rozhoduje o zapojení zaměstnance do samotné práce v oblastech SPOD. Na základě vyhodnocení adaptačního plánu a jeho uzavření je následně zpracován individuální plán dalšího vzdělávání zaměstnance s ohledem na jeho specializaci.

Adaptační plán každého zaměstnance je obsahem osobní složky zaměstnance. Pokud zaměstnanec adaptační plán ve stanovené době nesplní nebo jsou vyhodnocením zjištěny závažné nedostatky pro možnost samostatného výkonu SPOD, vedoucí zaměstnanec (vedoucí oddělení) věc postoupí k řešení a opatření vedoucímu odboru. V případě, že vedoucí odboru shledá, že jsou nedostatky závažného charakteru a potvrdí nemožnost samostatné práce zaměstnance v agendě SPOD:

-  určí nápravné úkoly, které projedná se zaměstnancem a vedoucím oddělení a stanoví dobu, do které musí tyto úkoly zaměstnanec splnit (tato doba nesmí přesáhnout dobu konce zkušební doby zaměstnance)

-  postoupí výsledek adaptačního plánu personálnímu oddělení (tajemníkovi úřadu) s žádostí o řešení v rámci pracovně-právních vztahů a v souladu s vnitřními předpisy.

 

 

Pravidla pro realizaci studentské praxe a stáže na pracovišti OSPOD Praha 13

Pracoviště OSPOD umožňuje studentům vyšších odborných a vysokých škol se sociálním zaměřením, oborů sociální práce, sociální politika, speciální pedagogika apod. absolvovat odborné praxe různého rozsahu, a to na základě uzavřené smlouvy mezi školským zařízením a ÚMČ Praha 13.

Výběr, přijímání, náležitosti smlouvy o vykonávání praxe, školení BOZP, mlčenlivost je v kompetenci tajemníka úřadu, oddělení kanceláře tajemníka, personálního a mzdového oddělení.

Samotný výkon praxe, způsob naplňování stanovených kompetencí, odpovědnost apod. určuje vedoucí oddělení nebo vedoucí odboru individuálně dle okruhů stanovených v harmonogramu praxe školou nebo stanovením do adaptačního plánu oddělení SPO. Vedoucím oddělením nebo odboru je dle požadavků školy následně vypracováno hodnocení studenta.

Nahlížení do spisové dokumentace studentům praxí je umožněno pouze v případě, že spisová dokumentace obsahuje souhlas zákonných zástupců (potažmo i klienta) s nahlížením studentů do spisové dokumentace ke studijním účelům. O tom, že student provádí praxi na OSPOD Praha 13 je vystaveno písemné potvrzení vedoucím oddělení (vedoucím odboru), které tuto skutečnost potvrzuje a student se jím může prokázat na vyžádání klienta.

 

Postup při realizaci praxe na OSPOD Praha 13

V případě zájmů o praxi na OSPOD Praha 13 musí student kontaktovat vedoucího oddělení, který sdělí možnosti a kapacitu OSPOD. V případě volné kapacity je student pozván k osobnímu pohovoru s vedoucím oddělení. Na základě tohoto je následně rozhodnuto o případném možném vyhovění žádosti o konání praxe na OSPOD. OSPOD Praha 13 spolupracuje s konkrétními školami, se kterými má dlouhodobou zkušenost (např. Vyšší odborná škola sociálně-právní na Praze 10). Termíny praxí jsou vždy voleny na základě kapacity a možností OSPOD – kdy v daném termínu praxí není přijímáno více jak 2 studenti. Studenti uzavírají přes personální oddělení Dohodu při zabezpečení odborné praxe studentů mezi tajemníkem, školou a studentem. V Dohodě jsou stanovena pravidla praxe, povinnosti účastníků a časový plán. Průběh praxe je vyhodnocen v písemné zprávě, kterou vyhotoví vedoucí OSPOD nebo jím pověřený pracovník. Praxe je vykonávána průběžně (v daných dnech každého týdne, zpravidla pondělí a úterý) nebo souvisle (v daném termínu v průběhu celého týdne). Hodiny praxe dne splňují požadavky školy. Snahou OSPOD je zapojit studenty do přímého výkonu SPOD tak, aby se naučili co nejvíce konkrétním postupům a metodám sociální práce s propojením teorie výkonu SPOD. 

OSPOD Praha 13 neumožňuje na svém pracovišti působení stážistů mladších 18 let a působení dobrovolníků, s výhradou přímého předchozího jmenovitého schválení tajemníka úřadu.

 

Změna standardu k 5.5.2016

 

Vytisknout