Systém hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců provádí vedoucí oddělení v rámci jejich výkonu SPOD, a to v několika stupních :

1)  průběžné hodnocení: Vedoucí zaměstnanec (vedoucí oddělení) v rámci intervizí průběžně hodnotí výkon SPOD u jednotlivých případů pomocí konzultací nad jednotlivými případy, pravidelnými poradami. Vedoucí zaměstnanec společně se zaměstnancem, který je zařazen jako metodik oddělení, kontroluje průběžně vedení spisové dokumentace, naplňování směrnice o vedení spisové dokumentace a vlastní výkon SPOD u jednotlivých případů. Výběr spisové dokumentace, která je kontrolována, je plně v kompetenci vedoucího zaměstnance.

Ke kontrole spisové dokumentace je oprávněn taktéž vedoucí odboru, kterému je zaměstnanec povinen na žádost předložit ke kontrole požadovanou spisovou dokumentaci.

V případě, že je ve vedení spisové dokumentace nebo výkonu SPOD nalezeno porušení vedení spisové dokumentace podle směrnice o vedení spisové dokumentace nebo jiné porušení příslušných právních norem, je příslušná vada projednána se zaměstnancem vedoucím oddělení. Vedoucí oddělení stanoví kroky k nápravě a termín jejich uskutečnění. Po uplynutí stanovené doby je spisová dokumentace předložena ke kontrole opětovně.

Pokud je ve výkonu SPOD nebo vedení spisové dokumentace nalezeno závažné pochybení, je toto pochybení projednáno prostřednictvím vedoucího oddělení s vedoucím odboru a jsou stanoveny následné kroky k odstranění závad a pochybení.

2)  hodnocení komplikovaných případů: Zaměstnanec je vedoucím zaměstnancem hodnocen při projednávání stížností a projednávání dalších postupů u komplikovaných případů. Vedoucí zaměstnanec zná komplikované případy zaměstnanců. Kontrola spisové dokumentace a výkonu SPOD má u takových případů přednost.

Pokud je podána klientem stížnost na zaměstnance pro vedení spisové dokumentace nebo výkon SPOD, je vedoucím oddělení vyžádána spisová dokumentace tohoto případu ke kontrole. Vedoucí zaměstnanec posuzuje kontrolou samotnou stížnost, celkové vedení spisové dokumentace podle platných právních norem a výkon SPOD. Kontrolu dokumentace může provádět na základě vlastního uvážení nezávazně i vedoucí odboru. Výsledky kontroly jsou projednány s klíčovým pracovníkem případu.

V případě nalezení výtek vedení spisové dokumentace je postupováno stejně jako při ad 1)

 

3)  pravidelné celkové hodnocení: Je prováděno pravidelně 2x ročně. Hodnocení je (především) zaměřeno na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb dalšího průběžného vzdělávání. Systém hodnocení zaměstnanců blíže upravují vnitřní předpisy. O výsledku hodnocení zaměstnanců informuje vedoucí oddělení vedoucího odboru.

V případě nenaplnění cílů hodnocení vedoucí oddělení informuje o tomto vedoucího odboru, který následně projednává záležitost s vedoucím oddělení a zaměstnancem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání zaměstnanců OSPOD

Oblast vzdělávání zaměstnanců OSPOD je stanovena zákony.

Druhy vzdělávání zaměstnanců OSPOD:

I. Vzdělávání zaměstnanců OSPOD podle zákona o úřednících:

 • Vstupní vzdělávání – má za úkol seznámit nového zaměstnance s informacemi v oblasti správního řádu, zákona o obcích, informačních technologií a dalšími dovednostmi vztahující se k vykonávaným činnostem (do 3 měsíců od vzniku pracovního poměru). 
 • Zvláštní odborná způsobilost („ZOZ“)  – prokázání ZOZ je povinné pro všechny úředníky, kteří vykonávají správní činnosti stanovené vyhláškou (do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru). 
 • Průběžné vzdělávání – zaměřené na získání informací z oblastí správních činností, které úředník vykonává a kterým si prohlubuje, udržuje a obnovuje kvalifikaci, kterou již má, a která slouží k výkonu sjednané práce (18 dnů za 3 roky). 
 • Vzdělávání vedoucích úředníků – jedná se o specifické prohlubování kvalifikace vedoucích úředníků.

II. Další průběžné vzdělávání zaměstnanců OSPOD:

 • Podle zákona o sociálních službách – směřuje k obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace sociálního pracovníka (24 hod za 1 rok). 
 • Podle standardů kvality SPO – je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace v oblastech SPO (6 pracovních dnů za 1 rok).

III. Ostatní vzdělávání:

 • Zvyšování kvalifikace – je nezbytné pro získání nebo rozšíření potřebné kvalifikace s cílem naplnit požadavky stanovené právními předpisy nebo zaměstnavatelem.
 • Dostupnost literatury a odborných časopisů k samostudiu.

Individuální plán dalšího vzdělávání

Individuální plán vzniká na základě hodnocení zaměstnance a potřeb pracoviště. Na tvorbě individuálního plánu se výrazně podílejí zaměstnanci.

Další odborná podpora zaměstnanců OSPOD: 

 • Supervize 
 • Metodická podpora 
 • Právní poradenství 

Supervize

Pracoviště má uzavřenou dohodu o provedení práce s kvalifikovaným supervizorem, který má potřebné vzdělání a supervizní výcvik. Supervizor má zkušenosti se supervizí v sociální oblasti a na jiných odděleních sociálně-právní ochrany dětí. Supervize probíhá na pracovišti jednou měsíčně v rozsahu 4 hodin (zpravidla v pátek). Supervize se účastní celý tým OSPOD. Supervize je společná se zaměřením na týmovou a případovou supervizi a v případě potřeby individuální. Supervize je nedílnou a důležitou součástí každé pomáhající profese a slouží k dalšímu uvědomování a možnosti rozvoje zaměstnanců. Zároveň pomáhá v řešení komplikovaných případů prostřednictvím týmové spolupráce a dalšího nezávislého pohledu. Závěry a nápady vyplývající ze supervize mohou být dalším vodítkem a námětem pro práci s klienty u jednotlivých pracovníků.

Supervizorem je v současné době: PhDr. Jiří Broža

 

Změna standardu k 5.5.2016

 

Vytisknout