Depistážní činnost OSPOD

Pracovníci OSPOD při výkonu svých činností aktivně vyhledávají a monitorují ohrožené děti na celém území správního obvodu.  Dětem, které jsou ohroženy tím, že jejich rodiče neplní rodičovskou odpovědnost, neplní si své povinnosti z ní vyplývající, nebo zneužívají z ní plynoucí práva, se na OSPOD ÚMČ Praha 13 věnuje 6 terénních sociálních pracovnic. Dětem, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (obecně mají výchovné problémy), páchají trestnou činnost nebo přestupky se věnují 3 kurátoři pro mládež. Institutu náhradní rodinné péče (práce s rodinou a dětmi v NRP, doprovázení v rámci institutu NRP) se věnují 2 pracovnice pro agendu náhradní rodinné péče.

Celou agendu oddělení sociálně-právní ochrany dětí zastřešuje vedoucí oddělení.

 

 • Pracovníci znají a aktivně vyhledávají ohrožené děti na svém přiděleném území správního obvodu i mimo něj (cestou na šetření, v dopravních prostředcích apod.).
 • V rámci prováděných šetření věnují pozornost všem dětem, se kterými se dostanou do kontaktu (sourozenci, příbuzní, sousedé apod.).
 • Věnují zvýšenou pozornost ohroženým místům / lokalitám na svém území – např. sídlištní lokalita Velká Ohrada, ubytovny K Třebonicům, Za Mototechnou. V těchto místech uplatňují zvýšené preventivní aktivity – intenzivněji spolupracují se školami a školskými zařízeními, obecními úřady, úřadem práce, provádějí častější návštěvy ohrožených a sociálně slabších rodin, spolupracují s pronajímateli bytů a ubytoven, poskytují častější sociálně-právní poradenství, spolupracují a podílejí se na sanaci rodin, spolupracují s terénními programy zajišťujícími preventivní péči.
 • Zvýšenou pozornost věnují ohroženým skupinám – osamělým „sólo“ rodičům, dětem v náhradní rodinné péči (NRP), rodinám sociálně slabým, rodinám s dítětem se zdravotním postižením, rodičům ohroženým domácím násilím, dětem se staly obětí týrání, zanedbávání nebo zneužívání, cizincům apod. U těchto skupin uplatňují adekvátní preventivní aktivity, např. častější návštěvy, pomoc při řešení finančních a bytových problémů ve spolupráci s dalšími institucemi a odděleními úřadu, sociálně-právní poradenství, posilování rodičovských kompetencí, zapojení odborných služeb, apod.
 • Zvýšenou pozornost věnují všem dětem, které se pohybují bez dozoru odpovědné osoby v době školního vyučování po ulicích, v dopravních prostředcích, hřištích, zákoutích apod. při podezření na záškoláctví.
 • Na vyhledávání a monitorování ohrožených dětí spolupracují s ostatními institucemi a organizacemi v lokalitě, např. na jednáních pracovních skupin komunitního plánování, prevence kriminality, protidrogové prevence, komise OSPOD apod. V tomto bodě spolupracuje zejména s protidrogovým koordinátorem a koordinátorem prevence oddělení prevence ÚMČ Praha 13.
 • Kurátoři pro děti a mládež spolupracují se základními školami, dotazují se na závažné výchovné problémy žáků.
 • Provádí pravidelné návštěvy dětí v ústavní péči, náhradní rodinné péči.
 • Spolupracují s PČR a MP při preventivních akcích odhalujících užívání alkoholu a drog v restauračních zařízeních, vytipovaných sídlištních lokalitách apod.
 • Provádí pravidelná setkání s výchovnými poradci základních škol se zaměřením na různá témata spolupráce mezi OSPOD a školami.

 

 

 

 

 

Preventivní programy

Pracoviště OSPOD se aktivně zapojuje do preventivních projektů městské části či jiných organizací ve svém správním obvodu. Zapojení do preventivních projektů a programů městské části probíhá zejména ve spolupráci s koordinátorem prevence oddělení prevence ÚMČ Praha 13.

Pracovníci OSPOD, zejména kurátoři pro mládež, spolupracují s neziskovou organizací Proxima Sociale o,p.s., která zajišťuje na území Prahy 13 terénní program a provozuje nízkoprahový klub 1.3.Sociální pracovníci Proxima Sociale, o.s. nabízí dětem a mládeži žijícím na Praze 13 možnost aktivního trávení volného času. Sociální pracovníci především poskytují bezplatné informace, rady, podporu v životních tématech dospívajících, dále nabízejí pomoc s životními situacemi, se kterými si mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně obtížně řešitelné. Pracovníci OSPOD jsou v kontaktu s pracovníky Proxima Sociale a při pravidelných setkáních za účasti koordinátora prevence ÚMČ Praha 13 projednávají aktuální situaci v sídlištních lokalitách, možná rizika a další směřování prevence na území MČ Praha 13.

Pracovníci OSPOD (zejména kurátoři pro mládež) se účastní pravidelných setkání skupin prevence za účasti koordinátora prevence ÚMČ Praha 13, jako svolavatele, PČR, MP, neziskových organizací působících na území MČ Praha 13.

V rámci spolupráce s metodikem prevence kriminality a protidrogovým koordinátorem spolupracují pracovníci OSPOD při řešení jednotlivých případů, zejména při poradenství v oblasti užívání návykových látek nebo opakované kriminality. Pracovníci OSPOD spolupracují s metodiky prevence a výchovnými poradci jednotlivých škol v rámci území MČ Praha 13.

Jsou seznámeni s protidrogovou koncepcí a koncepcí prevence kriminality na území MČ Praha 13.

Další preventivní aktivity

Pracovníci OSPOD se účastní:

 • Pravidelných setkávání preventivní skupiny za účasti státních i nestátních subjektů, podílejících se na prevenci kriminality a protidrogové prevenci
 • ve spolupráci s Proxima Sociale, o.s. se účastní jejich pravidelných preventivních výjezdů klientů (návštěvou dětí při výjezdu a besedou na připravené téma)
 • účastní se, pokud je to možné z kapacitních důvodů, akcí pořádaných Proxima Sociale, o.s. a nízkoprahovým klubem (např. Ohradská divočina)
 • Účast na preventivní akci pro žáky základních a středních škol Antifetfest

Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi

V rámci své činnosti OSPOD spolupracuje také s institucemi a organizacemi, které se podílejí na činnostech směřující k předcházení ohrožení dětí, zejména s:

 • dalšími OSPOD,
 • dalšími odbory úřadu (přestupkové oddělení, sociální oddělení aj.) 
 • obecními úřady, 
 • úřady práce,
 • soudy,
 • Policií ČR, MěP,
 • Probační a mediační službou ČR,
 • státními zastupitelstvími,
 • zařízeními sociálních služeb,
 • poskytovateli sociálních služeb,
 • pověřenými osobami k výkonu SPO,
 • školami a školskými zařízeními,
 • poskytovateli zdravotních služeb,
 • pedagogicko-psychologickými poradnami,
 • rodiči a dalšími osobami odpovědnými za výchovu
 • Změna standardu k 5.5.2016

.

Vytisknout