Přijetí oznámení - ohlášení případu

Postupy pro přijetí oznámení, posouzení naléhavosti, přidělení a předávání případu jsou upraveny v nařízení tajemníka č. 254/2014 o zajištění sociálně-právní ochrany dětí na Úřadu městské části Praha 13

Přijetí informace o ohroženém dítěti je první fází procesu ochrany dítěte. Zprávy o možném ohrožení dítěte mohou být přijímány:

 • formou ústního nebo telefonického rozhovoru
 • písemně přes podatelnu úřadu nebo e-mailem
 • vlastní depistážní činností pracovníků OSPOD

Každá písemnost je zaevidována a zpracována dle vnitřních předpisů města (spisový a skartační řád) a směrnice MPSV (o vedení spisové dokumentace). Obsahem oznámení jsou zejména údaje o dítěti a jeho rodičích, vlastní informace o akutním ohrožení dítěte nebo nevhodné péči o něj, o oznamovateli případu a jeho vztahu k dítěti. Oznamovatel je vždy poučen o důvěrnosti jeho sdělení a o dalším postupu.

Případy OSPOD jsou posuzovány a řešeny:

 • v souladu se zákonem
 • s přihlédnutím k naléhavosti konkrétního případu (případné ohrožení dítěte na zdraví a dalším vývoji)

Postup při zpracování případu je u všech zaměstnanců sjednocen. Oznámení, které se týká ohrožení dítěte je řešeno bezodkladně s důrazem na zajištění bezpečí dítěte.

Pokud se oznámení týká dítěte, které nemá trvalé bydliště na území MČ Praha 13 nebo se v tomto obvodu aktuálně nezdržuje, je o tomto oznámení informován příslušný OSPOD dle trvalého bydliště rodiny a jsou mu předány podklady k dalšímu řešení. V případě oznámení o ohrožení dítěte je věc řešena nezávisle na místě trvalého bydliště s důrazem na zajištění zdraví a bezpečí dítěte. O věci je příslušný OSPOD informován v nejbližší možné době, případně jsou kroky s tímto OSPOD konzultovány.

Posouzení naléhavosti

Pokud informace, které zaměstnanec OSPOD získal od zdroje při oznámení případu nasvědčují tomu, že dítě je ohroženo nevhodnou nebo nedostatečnou péčí nebo chováním rodičů a ohrožení je natolik závažné, že to ohrožuje saturaci jeho potřeb a zdraví, život nebo vývoj, vyhodnotí případ jako naléhavý a uplatní postup pro naléhavé případy s určením aktuální míry ohrožení dle interních postupů pracoviště. 

Naléhavost a míra ohrožení života a zdraví dítěte je základním kritériem pro vyhodnocení každého případu a jeho naléhavosti. Toto vyhodnocení provádí pracovník ihned a bezodkladně po přijetí případu nezávisle na dalším hodnocení dle příslušných právních norem a instrukce.

Přidělování jednotlivých případů

Každý případ je přidělen konkrétnímu pracovníkovi – klíčovému pracovníkovi, do jehož kompetence věcně (podle obsahu) a místně (podle území) patří:

1. Dle specializace na výkon agendy:

 • terénního sociálního pracovníka
 • kurátora pro děti a mládež
 • pracovníka pro náhradní rodinnou péči

 

 

 

2. Dle území správního obvodu (přidělení případu SPO se řídí faktickým pobytem klienta):

 • podle ulic
 • agenda NRP podle prvního písmene příjmení

Jednotliví pracovníci jsou vzájemně zastupitelní. Vzájemná zastupitelnost je upravena vnitřním předpisem pracoviště. Vedoucí oddělení je vzájemně zastupitelný s vedoucím odboru. V případě nepřítomnosti vedoucího oddělení je na oddělení stanoven jeho zástupce. Graf zastupitelnosti jednotlivých pracovníků je uveden v příloze. Pracovníci si předávají informace o jednotlivých případech tak, aby byla zajištěna základní informovanost a zastupitelnost.

Koordinátor případu a jeho role

Koordinátor případu (dále také „KP“)  je nazýván zaměstnanec OSPOD, kterému je daný případ přidělen a který řídí a zodpovídá za průběh poskytování sociálně-právní ochrany.

Stanovené kompetence, odpovědnost a povinnosti KP vyplývají z pracovních činností jednotlivých zaměstnanců dle jejich specializace.

Obecné informace o způsobech přidělování jednotlivých případů SPO a určování KP jsou klientům sdělovány osobně při ústním jednání, jsou také dostupné na nástěnce odboru.

KP se při poskytování sociálně-právní ochrany řídí standardy kvality SPO a jednotnými pracovními postupy pracoviště OSPOD.

V rámci jednotlivého případu může docházet k promísení více pracovníků najednou, zejména díky komplexnosti řešení případu a různých specializací pracovníků (např. terénní sociální pracovník a kurátor pro mládež). Při spolupráci v rámci řešení případu vždy zůstává pouze jeden koordinátor případu. Při změně koordinátora případu je o tomto klient informován.

Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany pracuje dle stanoveného standardu maximálně:

 • terénní sociální pracovník s 80 rodinami
 • kurátor pro děti a mládež se 40 rodinami
 • pracovník pro náhradní rodinnou péči se 40 rodinami

Pokud nastane situace, kdy zaměstnanec v danou chvíli aktuálně pracuje s více případy než povoluje standard, anebo dojde-li k výraznému zvýšení náročnosti (charakteru a intenzitě) práce s rodinou, oznámí tuto skutečnost vedoucímu oddělení k dalšímu řešení. Vedoucí oddělení pravidelně vyhodnocuje naplňování standardu (počet případů, jejich náročnost) a podle potřeby reviduje a mění přidělování jednotlivých případů pracovníkům, případně provádí i změnu území správního obvodu u jednotlivých zaměstnanců.

Pokud by měl být přidělen případ, kterému je třeba věnovat zvýšenou pozornost pracovníkovi, který má rozjednáno více spisů nebo by jiným způsobem porušoval tento standard, rozhodne vedoucí oddělení o přidělení případu jinému pracovníkovi i mimo jeho určený správní obvod tak, aby bylo zachováno naplnění tohoto standardu.

 

Příloha

Postup pro posouzení naléhavosti případu

Zastupitelnost pracovníků OSPOD

 

 

Změna standardu k 5.5.2016

 

 

Vytisknout