Každý zaměstnanec OSPOD dodržuje:

 • platné zákonné normy
 • Listinu základních práv a svobod
 • Úmluvu o právech dítěte
 • Etický kodex sociálních pracovníků ČR
 • Etický kodex zaměstnanců ve veřejné správě

Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany dětí kromě zmíněných norem také základní principy výkonu SPOD zejména:

-  respektuje individuální přístup ke všem klientům bez ohledu na věk, rasu, pohlaví, státní příslušnost, vyznání a orientaci

-  vychází z individuálních potřeb každého klienta, které se snaží v maximální možné míře podle svých možností a možností pracoviště respektovat

-  podporuje samostatnost klientů, zejména v otázkách řešení své situace, převzetí odpovědnosti za své činy a rozhodnutí, jednání s jinými organizacemi a úřady

-  uplatňuje individuální přístup k potřebám klienta, které vychází z klientových specifikací a možných specifických potřeb

-  motivuje rodinu k péči o děti

-  posiluje sociální začleňování klientů, zvládání základních sociálních norem a dodržování základních mravních a etických principů společnosti, včetně dodržování zákonných norem

-  podporuje základní kontakt klienta a rodiny s přirozeným sociálním prostředím tak, aby primárně působil na možná rizika s tím spojená

-  informuje klienta o postupech a opatřeních používaných při výkonu sociálně-právní ochrany dětí s důrazem na jeho mravní, fyzickou a psychickou vyspělost, jeho věk a případné specifické potřeby. Výjimku tvoří případy, kdy by informování klienta mohlo způsobit výrazné narušení výkonu SPOD nebo ohrozit klienta na životě, zdraví a dalším vývoji

-  dbá na udržení a zvyšování pozitivního povědomí o funkci sociálních pracovníků

 

Poskytování sociálně-právní ochraně (SPO) osobám se specifickými potřebami a cizincům

Zaměstnanci pracoviště SPOD:

 • jednají s klienty vždy s ohledem na jejich věk, zdravotní stav, mentální a rozumovou vyspělost
 • s klienty s vadami sluchu, neslyšícími a hluchoněmými umí sami komunikovat nebo lze zajistit tlumočníka do znakové řeči nebo specialistu, který komunikaci zprostředkuje
 • s klienty cizinci umí sami komunikovat nebo zajistí ve spolupráci s neziskovými organizacemi působícími na území MČ Praha 13 tlumočníka, který komunikaci zprostředkuje
 • pro klienty se zdravotním postižením je na pracovišti zajištěný bezbariérový přístup včetně bezbariérového WC
 • po domluvě mohou pracovníci navštívit klienta např. v jeho bydlišti 
 • využívají různé tiskoviny a informační materiály zaměřené na různé cílové skupiny klientů

 

 

 

 

Vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny

Po přijetí případu, posouzení jeho naléhavosti a následném zařazení do evidence (viz standard č. 8), následuje další fáze procesu ochrany dítěte, tou je vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny.

Vyhodnocování je jednou z klíčových metod sociální práce, která má za cíl zmapovat situaci dítěte a jeho rodiny a určit, zda se ne/jedná o ohrožené dítě dle § 6 zákona o SPOD.

1. Základní vyhodnocování situace dítěte vychází z dostupných a doložených zdrojů, zejména z:

 • informací obsažených v hlášení o ohrožení dítěte – písemné, telefonické, ústní podání,
 • rozhovoru s dítětem
 • rozhovoru s rodičem
 • doplňujících informací dalších subjektů
 • úvodního sociálního šetření v prostředí, kde dítě žije
 • pozorováním vnějších projevů péče / zanedbávané péče rodičů a celkového stavu dítěte

 

Úvodní vyhodnocení provádí KP do 14 dnů od přijetí případu a vychází z dostupných zdrojů do této doby získaných.

 

Na základě úvodního vyhodnocení situace dítěte KP rozhodne o tom,  zda se:

a)  jedná o dítě ohrožené dle § 6 zákona o SPOD a bude vypracováno podrobné vyhodnocení a IPOD

b)  nejedná se o dítě ohrožené dle § 6 zákona o SPOD a není tak nutné vypracovat podrobné vyhodnocení a IPOD, jedná se však o dítě zařazené v § 54 zákona SPOD a bude tak s rodinou nadále pracováno

c)  nejedná se o dítě dle § 6 zákona o SPOD ani § 54 zákona SPOD a případ bude ukončen a dítě bude vyřazeno ze základní evidence

Konečné rozhodnutí úvodního hodnocení musí obsahovat zdůvodnění, na základě jakých informací KP dospěl k rozhodnutí, zda se jedná/nejedná o dítě ohrožené ve smyslu § 6 zákona o SPOD. Pracoviště SPO používá k základnímu vyhodnocení situace dítěte jednotné formuláře.

Základní vyhodnocení může zaměstnanec při změně případu změnit a opětovně vyhodnotit s jiným výsledkem (tzv. aktualizovat). V takovém případě jsou následné kroky závislé na tomto aktualizovaném vyhodnocení.

2. Podrobné vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny:   

 • obsahuje všechny oblasti potřeb dítěte
 • zaměřuje se na historii situace dítěte a rodiny
 • vyhodnocuje rodičovské kompetence a další případné zdroje okolo dítěte a rodiny

 

Cílem komplexního hodnocení dítěte a rodiny, tzn. hodnocení potřeb, rizik a silných stránek dítěte, rodiny a komunity je vytvoření individuálního plánu ochrany dítěte, který je vypracován do 30 dnů.

Pracoviště SPO postupuje při vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny podle metodiky MPSV a k záznamům používá jednotné formuláře.

Při podrobném vyhodnocování situace dítěte vychází klíčový pracovník případu z dostupných zdrojů, zejména pak zdrojů zmíněných u úvodního vyhodnocení, které době základního vyhodnocení nemusely být dostupné.

3. Individuální plán ochrany dítěte (IPOD) slouží zejména:

 • k vymezení příčin ohrožení dítěte,
 • ke stanovení opatření na ochranu dítěte,
 • k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte,
 • k přijetí opatření na posílení funkcí rodiny. 

IPOD je vypracován ve spolupráci s rodinou (spolupracujícími subjekty), je pravidelně vyhodnocován a aktualizován. Jednotlivé kroky směřují k ochraně zdraví a zájmu dítěte a rodiny.

Pracoviště SPO má stanovené lhůty:
  • max. 15 dnů na úvodní vyhodnocení,
    • max. 30 dnů na podrobné vyhodnocení. 

Vyhodnocování potřeb dítěte je dlouhodobý proces. V průběhu práce s rodinou se okolnosti a situace mění, proto musí být informace doplňovány a situace dítěte průběžně přehodnocována (ve lhůtě minimálně 1 x za 6 měsíců).

Klíčový pracovník může rozhodnout o ukončení a vyřazení dítěte ze základní evidence, pokud jsou splněny podmínky dle příslušné směrnice o vedení spisové dokumentace, zejména pak:

-  pokud je splněn IPOD a není důvod, aby byl vypracován další

-  pokud již dítě není ohroženo dle § 6 zákona o SPOD

O cílech vedení SPOD a možnostech ukončení případu informuje klíčový pracovník klienta/rodinu pravidelně v rámci samotné tvorby IPOD.

 

 

Změna standardu k 5.5.2016

 

Přílohy:

Základní vyhodnocení
Individuální plán ochrany dítěte
Graf postupu vyhodnocení situace dítěte
Vytisknout