Přiznání se podává do konce ledna 2018.

Daň z nemovitých věcí tvoří dvě dílčí daně: daň z pozemku a daň ze staveb a jednotek.

Základní sazba daně z pozemků je podle § 6 zákona o dani z nemovitostí:

u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %,

u trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %,

u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1 Kč/m²,

u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5 Kč/m²,

u stavebních pozemků 2 Kč/m²,

u ostatních ploch 0,2 Kč/m²,

u zastavěných ploch a nádvoří 0,2 Kč/m².

 

Základní sazba daně ze staveb a jednotek je podle § 11 zákona o dani z nemovitostí:

u obytného domu 2 Kč/m²; u ostatních budov tvořících příslušenství k obytnému domu (z výměry přesahující 16 metrů čtverečních) 2 Kč/m²,

u budovy pro individuální a rodinnou rekreaci 6 Kč/m²; u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám (s výjimkou garáže) 2 Kč/m²,

u garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, 8 Kč/m²,

u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč/m²,

u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice, ostatní zemědělské výrobě a k ostatním druhům podnikání 10 Kč/m²,

u ostatních zdanitelných staveb 6 Kč/m²,

u ostatních zdanitelných jednotek 2 Kč Kč/m².

U staveb se základní sazba zvýší o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží v případě, že zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy stavby. U zdanitelné stavby k podnikání se základní sazba zvýší o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží v případě, že zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby.

 

Koeficienty daně z nemovitosti

Základní sazba daně se násobí koeficientem podle velikosti obce:

1,0 v obcích do 1000 obyvatel,

1,4 v obcích od 1001 do 6000 obyvatel,

1,6 v obcích od 6000 do 10 000 obyvatel,

2,0 v obcích od 10 000 do 25 000 obyvatel,

2,5 v obcích od 25 000 do 50 000 obyvatel,

3,5 v obcích od 50 001 obyvatele, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech,

4,5 v obci  Praha

Město Praha pro rok 2018

Základní koeficient 5   
Místní koeficient
1    
Podnikatelský koeficient
1,5

 
Nebytový prostor k podnikání

U obytného domu, jehož součástí je i nebytový prostor užívaný k podnikání, se daň z nemovitých věcí zvyšuje o součin výměry podlahové plochy nebytového prostoru v metrech čtverečních a částky 2 koruny. Výjimku mají nebytové prostory osvobozené od daně a nebytové prostory, které se používají v zemědělské prvovýrobě.

U jednotky, jejíž součástí je i nebytový prostor využívaný k podnikání, se daň zvyšuje o součin:

podlahové plochy nebytového prostoru a kladného rozdílu mezi sazbou daně příslušnou pro zdanitelnou jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána pro podnikání, a sazbou daně příslušnou pro tuto zdanitelnou jednotku.

I v tomto případě platí výjimka pro nebytové prostory osvobozené od daně a prostory využívané k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství.

 

Samotnou daň  za rok 2018  je třeba uhradit  do konce května 2018.

Elektronický formulář vyplní automaticky koeficienty podle místa nemovitosti.

Podrobnosti vč. formulářů naleznete na webových stránkách Finanční správy.

 

Vytisknout