Název školy:

 Fakultní základní škola Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mezi Školami 2322

Adresa školy:

 Mezi Školami 2322/1, 158 00 Stodůlky, Praha 5

IČ:

 61 385 531

Identifikátor školy:

 600 038 271

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

 251 613 247, 251 619 150

Fax:

 -

E-mail:

 reditel@fzsmeziskolami.cz; kancelar@fzsmeziskolami.cz

URL:

http://www.fzsmeziskolami.cz/

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitel školy:

 Mgr. Petr Kubička

Zástupce ředitele:

PaedDr. Marta Šefčíková – statutární zástupce ředitele, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

 Ing. Petra Bělohlávková – zástupkyně ředitele pro 2. stupeň

Maximální povolená kapacita:

 850 žáků

Zaměření školy:

Škola úspěšně propojuje moderní a inovativní vyučovací metody s dobrým tradičním základem všeobecného vzdělávání. Školní vzdělávací program "Škola základ celoživotního vzdělávání" je založen na zásadě širokého všeobecného vzdělávání s možností specializace. Žáci si na 2. stupni vybírají rozšíření základního kmene učiva o: informatiku, konverzaci v anglickém jazyce, sport, ekologický přírodopis nebo posílení vyučování českého jazyka a matematiky o další vyučovací hodinu. 

Výuka jazyků:

Anglický jazyk je vyučován od 1. třídy, od 3. třídy je dotace výuky anglického jazyka 3 hodiny týdně a od 5. třídy možnost rozšíření o další hodinu anglické konverzace. Druhý cizí jazyk je vyučován v 6.-9. třídě s dotací 2 hodiny týdně: němčina, španělština nebo ruština. 

Specializované třídy:

ne

Volitelné předměty:

1.stupeň: konverzace v AJ, praktická matematika, praktická čeština, semináře z ČJ a M (příprava na gymnázium).

2.stupeň: praktické činnosti – digitální technologie, sportovní aktivity, ekologický přírodopis, výtvarný ateliér, tvůrčí psaní, konverzace v AJ

Nepovinné předměty:

Ve škole probíhá doučování pro 1. a 2. stupeň většiny vyučovaných předmětů, především se zaměřuje na zlepšení dovedností v češtině, matematice a anglickém jazyce. 

Vybavenost školy:

Odborné učebny s interaktivními tabulemi, odborné jazykové laboratoře, IT učebny,  multimediální učebna přírodopisu, multimediální kinosál s notebooky, učebna v přírodě,  2 tělocvičny, hřiště (fotbal, běžecká dráha, víceúčelové hřiště), cvičný byt, bezbariérový přístup, kvalitní hřiště pro školní družinu, keramická dílna, vybavené herny školní družiny

Součásti školy:

Školní družina (6.30-17.30), školní jídelna (výběr ze 3 jídel, z toho jedno vegetariánské)

Kroužky:

Sborový zpěv, flétnový sbor, hra na klavír, kroužek výtvarné techniky, kroužek vaření, keramika, dramatická výchova a divadlo, zajímavá fyzika a chemie – vědecké kroužky,  sportovní kroužky - florbal, basketbal, fotbal, bojové umění, Sportovní klub Aktis Praha – atletika, dětský aerobik a moderní tanec, in-line bruslení

Další školní aktivity:

Školy v přírodě, exkurze, lyžařské zájezdy, jazykové pobyty

 

Zveřejněno: 12.02.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 23634 x
Vytisknout