Název školy:

Fakultní základní škola Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Trávníčkova 1744

Adresa školy:

 Trávníčkova 1744/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČ:

 68 407 904

Identifikátor školy:

 600 038 181

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon, ID datové schránky

Ústředna: 251 091 640-41
Ředitel: 251 091 650, 603 420 513
Statutární zástupkyně ředitele: 251 091 647, 603 189 642
Zástupkyně ředitele pro I. stupeň ZŠ: 251 091 658, 605 427 267
ID azuv2kn

Fax:

 251 091 659

E-mail:

skola@zstravnickova.cz, frantisek.hanzal@zstravnickova.cz, olga.bockova@zstravnickova.cz; ilona.zdarska@zstravnickova.cz

URL:

 www.zstravnickova.cz

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Ředitel školy:

PaedDr. František Hanzal

Zástupci ředitele:

Mgr. Olga Bočková; Mgr. Ilona Žďárská

Maximální povolená kapacita:

 950 žáků, ve školním roce 2022/2023 – 735 žáků

Zaměření školy:

Školní vzdělávací program "Škola pro dětí i jejich rodiče" v 1.-9.roč., výuka anglického jazyka od 1.ročníku, německého jazyka od 7. ročníku, rozšířená výuka informatiky od 4. ročníku, tělesné výchovy od 1. ročníku, podrobné informace na školním webu, facebooku a instagramu

Výuka jazyků:

angličtina, němčina

Specializované třídy:

integrace nadaných žáků, individuální plány a plány pedagogické podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - společné vzdělávání, integrace žáků z cizojazyčného prostředí, výuka matematiky na 1. stupni metodou prof. Hejného, genetická metoda čtení od 1. třídy, rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy od 1. třídy, zapojení školy do projektů "Trenéři ve škole", zapojení školy do Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání", zapojení školy do Operačního programu "Praha - pól růstu ČR", zapojení školy do Operačního programu Jan Ámos Komenský

Volitelné předměty:

seminář z matematiky, seminář z českého jazyka, zdravověda, finanční matematika v 9. roč.

Nepovinné předměty:

speciálně pedagogická náprava vývojových poruch učení a poruch pozornosti, doučování z českého jazyka a podle potřeby i z ostatních předmětů, příprava na přijímací zkoušky, sborový zpěv

Vybavenost školy:

odborné učebny F, Ch, Vv, Hv, Př, Z, Čj, D, Nj, Aj,  nové počítačové učebny, keramická dílna, moderní sportovní areál,  knihovna, dva antukové kurty, klub "Rozmanitý svět", venkovní učebna v atriu, dílenská pracovna, moderní školní kuchyňka k výuce vaření a stolování, nová školní jídelna, polytechnická pracovna, připravuje se rekonstrukce učebny chemie na moderní přírodovědnou učebnu, dvě tělocvičny, hala na stolní tenis, judo tělocvična, dvanáct moderních tříd na pavilonu A v prostorách bývalé školní jídelny, moderní jazyková učebna a učebna českého jazyka a literatury, učebna robotiky a 3D tisku

Součásti školy:

školní družina (6.30-17.30), školní klub, školní poradenské pracoviště (psycholog, speciální pedagog, metodik prevence, výchovný poradce, sociální pedagog, adaptační koordinátor) zdravá školní jídelna s možností dietního stravování

Kroužky:

estetické středisko (keramika, výtvarné techniky), tanec, tenis, stolní tenis, judo, aikido,  basketbal, florbal, šachy, programování s Baltíkem, kroužky robotiky a 3D tisku, vaření aj.  podrobný přehled s kontakty je na školním webu

Další školní aktivity:

klub „Rozmanitý svět“ (pomoc dětem jiných národností), školní knihovna, speciálně pedagogická učebna, studijní zájezdy do Anglie a do Německa, výlety, výjezdy do škol v přírodě, kurzy plavání, lyžování, projektové dny, akademie, adaptační výjezdy žáků

 

Zveřejněno: 26.11.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 25136 x
Vytisknout