Vyhledávač území dle zvolených parametrů
Aplikace je určena pro všechny, kteří hledají území vhodné pro umístění investice. Umožňuje zobrazit území, které splňuje jeden nebo více parametrů: možné využití území dle územního plánu, vzdálenost od stanic MHD. centra města. Výběr lze omezit podmínkou přibližné požadované velikosti pozemku (parcely) a příslušností do katastrálního území nebo městské části.
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.praha.eu


Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920-1939) Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920-1939)
Státní regulační komise pro Prahu a okolí se v období první republiky zabývala přípravou regulačního a zastavovacího plánu Velké Prahy, která vznikla spojením samostatných městských částí.
Aplikace zpřístupňuje schválené regulační plány včetně možnosti nahlížení na jejich detailní archivní elektronické kopie.
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Lebr, lebr@urm.praha.eu


CyklomapaCyklomapa
Cyklistická mapa zobrazuje stávající i plánované cyklotrasy na území hl. m. Prahy a související informace. Mapa zobrazuje z pohledu cyklisty důležité informace o místním charakteru cyklotrasy (např. nebezpečná místa, křižovatky, schody, zúžení) a dále informace o umístění stojanů na kola, popisech tras a další údaje. Cyklisté si mohou také zobrazit výškové profily cyklotras.
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Lebr, lebr@urm.praha.eu


Hromadné podání žádosti o vyjádření k sítím (e-UtilityReport)Hromadné podání žádosti o vyjádření k sítím (e-UtilityReport)
Hlavní město Praha na svém území nabízí službu e-UtilityReport pro hromadné vytvoření žádostí správcům inženýrských sítí. Služba e-UtilityReport je pro žadatele rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby žádný nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně.
Kontakt: Zákaznické centrum: 251 618 458, info@mawis.eu


Cenová mapa stavebních pozemkůCenová mapa stavebních pozemků
Cenová mapa stavebních pozemků je grafická část vyhlášky č. 32/1998 v platném znění od 1.1.2013. Na jejím základě se zjišťují administrativní ceny stavebních pozemků na území hl.m.Prahy. Zobrazené údaje mají informativní charakter a při zjišťování cen stavebních pozemků je nutné postupovat dle  výše uvedené vyhlášky, ve znění platném k datu, ke kterému se cena zjišťuje.
Kontaktní osoba: Ing.Ivana Fousková, Ivana.Fouskova@praha.eu


Stavební uzávěryStavební uzávěry
Prezentuje území, pro která jsou vyhlášeny stavební uzávěry. Stavební uzávěry jsou rozlišeny do čtyř skupin. Stavební uzávěry pro velká rozvojová území, pro trasy městské kolejové dopravy, pro nadřazenou komunikační síť a pro ostatní záměry. Pro stavební uzávěry nadřazené komunikační sítě lze zatím jako další info zobrazit PDF kopie výkresové dokumentace v 1:2000.
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@urm.praha.eu


Archiv leteckých snímků (ortofotomap) hl. m. PrahyArchiv leteckých snímků (ortofotomap) hl. m. Prahy
Aplikace umožňuje sledovat změny a rozvoje na území hl. m. Prahy. Vyhledejte si adresu v Praze a podívejte se, jak vypadala tato lokalita v minulosti. V aplikaci je k dispozici úplná série ortofotomap Prahy zhotovených z dostupných leteckých snímků počínaje rokem 1938.
Kontaktní osoba
: ing. Lukáš Lébr, lebr@urm.praha.euArchiv map územních plánů hl. m. PrahyArchiv map územních plánů hl. m. Prahy
Přehledné zobrazení základních výkresů všech územních plánů a jejich návrhů, které byly zpracovány pro území hl. m. Prahy v poválečném období. K dispozici jsou plány z let 1955, 1964, 1969, 1971, 1975, 1986, 1994 a 1999.
Kontaktní osoba:
ing. Lukáš Lébr, lebr@urm.praha.euCentrum Prahy z ptačí perspektivyCentrum Prahy z ptačí perspektivy
Aplikace umožňuje prohlížení historické části Prahy z ptačí perspektivy  ze všech čtyř světových stran a přímo ze shora. Na jednotlivé budovy, ulice nebo bloky budov v centru Prahy je možno nahlížet prostřednictvím šikmých leteckých snímků nebo alternativně zobrazením pohledů na aktuální 3D model Prahy. V aplikaci lze též interaktivně zobrazovat panoramatické snímky významných pražských lokalit.
Kontaktní osoba:
Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.praha.eu


Císařské otisky stabilního katastruCísařské otisky stabilního katastru
Mapování bylo provedeno ve 20. až 40. letech 19. století jako první celorakouské mapování velkého měřítka provedeného na geodetickém základě. Výsledkem je velmi precizní a podrobná mapa povinných císařských otisků stabilního katastru v měř. 1:2880. Orig. mapových listů jsou uloženy v Zeměměřickém úřadě. Mapa znázorňuje stav území Prahy okolo roku 1842 s náhledy orig. listů.
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Ečer, ecer@urm.praha.eu


Digitální mapa Prahy Digitální mapa Prahy
Je základní polohopisné mapové dílo v měř. 1:500, pokrývající území celé Prahy. Obsahuje zejména digitální Technickou mapu, podrobný stav polohopisu a  vedení sítí technické infrastruktury. Pro území, na kterých dosud není zpracována státní Digitální katastrální mapa, je k dispozici také účelová katastrální mapa.
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@urm.mepnet.cz


GeoreportGeoreport
Georeport poskytuje uživateli informace o vybraných objektech či jevech v uživatelem definovaném území. Obsahem georeportu jsou limity využití území, tj. informace o ochranných pásmech, stavebních uzávěrách, infrastruktuře, památkách, a dalších jevech. Výběr požadované oblasti je možný zadáním adresy nebo parcely, případně zakreslením tvaru území v mapě.
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.praha.eu


Google Street View v PrazeGoogle Street View v Praze
Mapy Google se Street View umožňují prohlížet nejrůznější místa v Praze prostřednictvím panoramatických snímků pořízených z ulice.

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.praha.euLangweilův model Prahy 3D online

Realistický papírový model Prahy z let  1826-1837 ze sbírek Muzea hl. m. Prahy, nazývaný podle svého tvůrce Langweilův, zobrazuje na ploše dvaceti metrů čtverečních v detailní podobě více než dva tisíce budov historického jádra Prahy. Rozsahem, technickým mistrovstvím a dokonalým uměleckým výrazem patří mezi nejúchvatnější výtvory, které kdy stvořila lidská ruka.
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.praha.euLimity využití územíLimity využití území
Umožňuje vyhledat omezení pro stavební činnost v území, která vyplývají z právních předpisů a dalších podkladů. Obsahuje údaje o limitech ochrany přírody, technické infrastruktury, dopravy, ochrany nerostných zdrojů, zátopových oblastech, nakládání s odpady a dalších limitech. Aplikace limity využití území je součástí projektu Územně analytické podklady hl. m. Prahy.
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Ečer, ecer@urm.praha.eu


Mapa majetkoprávních vztahůMapa majetkoprávních vztahů
Mapa majetkoprávních vztahů přehledně znázorňuje vlastnické poměry k parcelám katastru nemovitostí v Praze. Barevná legenda mapy rozlišuje vlastníky dle právní povahy subjektu na veřejné subjekty, fyzické osoby a ostatní právnické osoby. Vedle toho mapa dále zobrazuje majetek hl. m. Prahy svěřený do hospodaření městským částem hl. m. Prahy.
Kontaktní osoba: ing. Milan Scholz, scholz@urm.praha.eu


Mapa památkové péčeMapa památkové péče
Interaktivní mapa vytvořená pro odbor památkové péče MHMP sleduje oblasti zájmu památkové péče - zobrazuje kulturní památky, území pod plošnou památkovou ochranou a územní působnost referentů OPP MHMP. Aplikace umožňuje zadáním katastrálního území a parcely nebo adresy vyhledat objekty a zjistit, v jakém památkově chráněném území se objekt nachází, základní informace o objektu a stupeň jeho ochrany.
Kontaktní osoba: Mgr. Radka Žižková, Radka.Zizkova@praha.eu


Platný územní plán - výkresy ke stažení Ke stažení
Na této stránce naleznete PDF soubory platného územního plánu v tiskové kvalitě ke stažení a soubory legend pro všechny výkresy.
Kontaktní osoba: Ing. Marek Vácha, vacha@urm.praha.eu


Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. PrahyPlatný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy
Územní plán plán je základním obecně závazným dokumentem určeným pro koordinaci rozvoje území, sloužícím zejména jako informační podklad pro zájemce o výstavbu v území. V aplikaci jsou publikovány digitální formy platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Bližší informace o územním plánu a aktuálním stavu pořizování změn jsou k dispozici na stránkách OUP MHMP.
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Ečer, ecer@urm.praha.eu


Praha virtuálníPraha virtuální
Virtuální panoramatické prohlídky Prahy. Aplikace sdružuje projekty Praha stověžatá, Pražská náměstí, Pražské mosty a Praha noční.

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.praha.euPraha zelenáPraha zelená
On-line katalog pražských parků a zahrad. Aplikace je určena pro širokou veřejnost. Pro každý park a zahradu jsou uvedeny informace o vybavenosti, možnosti sportovního vyžití, dopravní dostupnosti, bezbariérovosti.
Kontaktní osoba: Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.praha.euAtlas.cz mapy


Mapy iDnes

Tiscali mapy

Zelená mapa

Google mapy


Archivní mapy

Zeměměřický úřad zpřístupňuje veřejnosti archivní mapy na internetu. Aplikace umožňuje bezplatné prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) a nově i spolupracujících archivů - Národního archivu, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě.
Zveřejněno: 11.06.2013 – Admin Administrator ; Přečteno 104022 x
Vytisknout