Jednací řád komisí Rady městské části Praha 13

 

 

čl. 1

1.    Komise Rady městské části Praha 13 (dále jen „komise“) je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 13 (dále jen „rada“).

2.    Komise se skládá z předsedy, členů a tajemníka (který má hlas pouze poradní, zajišťuje především administrativní činnost), které jmenuje a odvolává rada.

3.    Komise je ze své činnosti odpovědná radě.

4.    Rada stanoví náplň činnosti komise statutem, ukládá jí úkoly a projednává stanoviska a náměty komise.

 

 

čl. 2

1.    Komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc.

2.    Komisi svolává předseda komise a určuje místo, čas a pořad jednání komise.

3.    Činnost komise řídí předseda komise. V jeho nepřítomnosti řídí komisi jiný člen komise pověřený předsedou.

4.    Nemůže-li se člen výjímečně zúčastnit jednání komise, oznámí předem předsedovi komise důvody své nepřítomnosti, případně své stanovisko k projednávané záležitosti, které nahrazuje hlasování.

5.    Jednání komise je neveřejné.

6.    Jednání komise se zúčastňují její členové. Jejich členství je nezastupitelné. Komise si může přizvat na jednání další odborníky. Jednání komise se zúčastňují s hlasem poradním. O účasti přizvaných osob na jednání komise rozhodují její členové hlasováním.

7.    Komise jedná zpravidla na základě podnětu rady nebo písemných podkladů, které předkládají členové komise.

8.    O účasti na jednání komise se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání komise.

 

 

čl. 3

1.    Komise je způsobilá se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

2.    O každém zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda komise.

Nahlížet do usnesení a pořizovat si z něj výpisy má právo fyzická osoba určená na základě § 8 odst. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze.

3.    Zápis obdrží prostřednictvím tajemníka komise všichni členové komise.

Nejpozději do 7 dnů po skončení jednání komise musí být zápis předán Organizačně – administrativnímu oddělení. Zápisy z jednání komisí předává Organizačně – administrativní odd. členům rady e-mailovou poštou čtvrtletně na vědomí.

 

 

čl. 4

Funkce tajemníka komise:

 

Tajemník komise

1/ je zaměstnancem Úřadu městské části Praha 13

2/ je jmenován a odvoláván radou

3/ organizačně zajišťuje činnost komise:

    - svolává členy komise na pokyn předsedy nebo jeho zástupce

    - zajišťuje místnost pro jednání komise

- zúčastňuje se každého zasedání  komise s hlasem poradním, pořizuje zápis z jednání komise a archivuje ho po dobu 5 let od zahájení činnosti komise

    - předává zápis všem členům komise a Organizačně – administrativnímu odd., které průběžně zajišťuje komunikaci mezi radou a jejími komisemi

4/ je povinen oznámit Organizačně – administrativnímu odd. všechny návrhy na personální změny v komisi včetně změn adres a telefonů  jednotlivých členů komisí.

 

 

čl. 5

Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 6. 12. 2010

Vytisknout