Jednací řád
Rady městské části Praha 13
ve znění dodatku č. 1

Praha 13
listopad 2000


Část I.

§ 1
Úvodní ustanovení

1) Rada městské části Praha 13 (dále jen „rada“ nebo „RMČ“) je výkonný orgán městské části v oblasti samostatné působnosti. Rada rozhoduje v záležitostech samostatné působnosti, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu městské části, nebo pokud si je zastupitelstvo městské části nevyhradí. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu městské části. V oblasti přenesené působnosti rozhoduje jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

2) Rada je tvořena starostou, zástupci starosty a dalšími radními. Počet členů rady stanovuje zastupitelstvo městské části v souladu s ustanovením zákona č. 131/2000 o hlavním městě Praze.

3) Pravomoc rady vyplývá ze zákona č. 131/2000 o hlavním městě Praze.

 

Část II.

§ 2

1) Jednání rady jsou neveřejná. Jednání rady se mimo členů rady zúčastňuje tajemník úřadu s hlasem poradním a předsedové výborů zastupitelstva městské části. Rada může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat i dalšího člena zastupitelstva nebo jiné osoby. Na návrh předkladatele materiálu rozhodne rada o účasti dalších osob hlasováním. Je-li k předloženému materiálu přizván předkladatelem člen zastupitelstva městské části, o jeho účasti se nehlasuje.

2) Rada se schází podle potřeby, zpravidla 1x za 14 dnů. V případě, že se člen rady nemůže zúčastnit zasedání rady, omluví se předem písemně, e-mailem nebo telefonicky na Organizačně-administrativním oddělení odboru kanceláře starosty. Člen rady, který musí opustit zasedání rady během jednání, ohlásí svůj plánovaný odchod na začátku zasedání.

3) Schůzi rady připravuje, svolává a řídí zpravidla starosta. Starosta je povinen svolat jednání rady, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů rady.

4) Rada se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

5) Starosta může pozastavit výkon usnesení rady, má-li za to, že je nesprávné. Věc předloží k rozhodnutí zastupitelstvu městské části  na jeho nejbližším zasedání.

6) Materiály určené k projednávání jsou Organizačně-administrativním oddělení odboru kanceláře starosty předávány vždy ve čtvrtek před pondělním zasedáním rady, a to pouze členům rady, tajemníkovi úřadu a dalším osobám, které se pravidelně zúčastňují zasedání rady. Příprava a náležitosti materiálů je specifikována v organizační směrnici vydané příkazem tajemníka. č. 67/1999.

7) Projednávání předloženého materiálu včetně formulace usnesení se omezuje na 10 minut. Nebude-li v této lhůtě usnesení přijato, bude materiál odložen a vrácen k přepracování (dopracování), pokud se rada nedohodne jinak.

8) Z jednání rady pořídí Organizačně-administrativní oddělení odboru kanceláře starosty zápis včetně usnesení, který do týdne předá členům rady do jejich schránek na úřadu městské části. Výstupem z jednání rady jsou usnesení, která v souladu se zákonem 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou veřejná. Veškerá usnesení jsou za tímto účelem Organizačně - administrativním oddělením odboru kanceláře starosty zveřejňována na internetových stránkách městské části v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Občan má právo nahlížet do usnesení rady a pořizovat si z nich výpisy.

Občan může rovněž požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou městské části, je-li žádost podepsána nejméně 0,5% občanů městské části. Tato záležitost musí být projednána radou  nejdéle do 60 dnů.

Zápis z jednání rady včetně usnesení podepíše starosta spolu se zástupcem starosty nebo jiným radním.

9) Veškerá přijatá usnesení rady Organizačně-administrativní oddělení odboru kanceláře starosty předává těm předsedům politických klubů, které nemají zastoupení v radě v časovém horizontu do jednoho týdne po jednání rady do schránek umístěných v úřadě městské části. O námitkách člena rady proti zápisu  rozhodne příští jednání rady.

10) Kontrolu plnění usnesení rady provádí Kontrolní výbor zastupitelstva.

11) Komise rady jsou iniciativními a poradními orgány rady.

Rada jmenuje a odvolává předsedy, členy a tajemníky komisí a ukládá komisím úkoly v oblasti samostatné působnosti.

 

Část III.

§ 3
Závěr

Tento jednací řád byl schválen usnesením rady č. 483 ze dne 24. 10. 2000, nabývá platnosti a účinnosti dnem 12. 11. 2000 a nahrazuje jednací řád z roku 1997. Dodatek č. 1 k jednacímu řádu byl schválen Radou městské části Praha 13 usnesením č. 640 dne 20. 11. 2006.

Doplňky a změny tohoto jednacího řádu může provádět pouze Rada městské části Praha 13.

 

Zveřejněno: 19.12.2006 – Admin Administrator ; Přečteno 15002 x
Vytisknout