Při návštěvě zařízení je nicméně stále nezbytné dodržovat následující opatření a dbát následujících pokynů provozovatele: 

·  do areálu kompostárny bude umožněn vjezd  maximálně 3 vozidel současně,

·  pokud je to možné, používat vlastní nářadí pro nakládku kompostu a vykládku bioodpadu,

·  dbát pokynu obsluhy pro udržení volného výjezdu z areálu kompostárny,

·  vstup do areálu kompostárny bude umožněn jen se zakrytými ústy a nosem,

·  bude zachováván minimální rozestup mezi občany 2 metry.

 

Informaci o otevírací době naleznete na webových stránkách Lesů hl. m. Prahy: https://www.lhmp.cz/zelen/kompostarna-hl-m-prahy-slivenec/

 

Vytisknout