image001.jpg

Koncepce rozvoje MČ Praha 13
2007 - 2013

 Dne 12. prosince byla Zastupitelstvem Městské části Praha 13 schválena Koncepce rozvoje MČ Praha 13 pro období 2007-2013. Koncepce v 9 kapitolách, věnovaných jednotlivým oblastem veřejné správy, nastiňuje střednědobé a dlouhodobé oblasti rozvoje MČ Praha 13. Výsledná podoba Koncepce byla zpracována na základě připomínek občanů vznesených mj. během veřejného projednání tohoto materiálu a také během setkání vedení MČ se zastupiteli MČ.

Dokument je k dispozici zde.

Koncepce rozvoje MČ Praha 13 pro období 2007-2013 byla naposledy aktualizována 15.4.2009

Strategie rozvoje městské části Praha 13

Vypořádání připomínek ke strategii rozvoje MČ Praha 13

Cílem je: 

  • definovat středně a dlouhodobé cíle rozvoje městské části v jednotlivých oblastech;
  • stanovit priority rozvoje pro přípravu a realizaci projektů;
  • zajistit vzájemnou kompatibilitu a provázanost realizovaných opatření a projektů vedoucích ke komplexnímu rozvoji území a k celkovému zvýšení kvality života obyvatel (při současném  zajištění co nejvyšší efektivity a co nejnižších nákladů);
  • stát se podkladem při vypracovávání projektových žádostí o dotace z evropských fondů;
  • stát se podkladem pro navazování spolupráce s jinými českými i zahraničními městy a dalšími veřejnými i soukromými subjekty;
  • stát se východiskem pro přípravu nových a pilotních projektů, zejména z hlediska posouzení jejich návaznosti a souladu s dlouhodobými záměry rozvoje městské části.

 

Informace o způsobu zapracování připomínek vznesených během jednotlivých etap přípravy dokumentu:

  • Informace o způsobu zapracování připomínek občanů vznesených v květnu 2007 - ke stažení zde (dokument WORD)
  • Informace o způsobu zapracování připomínek občanů vznesených elektronicky v říjnu a listopadu 2007 a dále během veřejného projednání koncepce dne 14. listopadu 2007 (k dispozici zatím jen soupis vznesených podnětů zde, přehled o způsobu jejich vypořádání se zpracovává)
  • Informace o způsobu zapracování připomínek zastupitelů z listopadu 2007 - ke stažení zde (dokument WORD)

 

Všem zúčastněným občanům ještě jednou velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci


Koncepce rozvoje MČ Praha 13 pro období 2007-2013 byla naposledy aktualizována 15.4.2009
Zveřejněno: 28.12.2011 – Admin Administrator ; Přečteno 90542 x
Vytisknout