Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem

Webový portál „Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem“ na území hl. m. Prahy je v podstatě živý organismus, který se neustále vyvíjí a snaží se reagovat na potřeby občanů. Snahou odboru OCP MHMP je neustále zkvalitňování a rozšiřování služeb v oblasti odpadového hospodářství. Jde především o rozšiřování počtu sběrných míst, navyšování stávajících kapacit či případně o zavádění nových služeb, které se zpravidla nejprve vyzkouší v rámci pilotních projektů. Cílem tohoto portálu je vést přehledný souhrn informací z oblasti odpadového hospodářství na území hlavního města Prahy.


Informace pro občany:

mapy tříděného odpadu Praha s informacemi o četnosti svozu: 

https://ksnko.praha.eu/map-separated/

mapy VOK a BioVOK, svoz nebezpečného odpadu Praha s termíny svozu:
https://ksnko.praha.eu/map-bulky/

Na webu lze vyčíst z dostupných map podrobné informace o jednotlivých stanovištích tříděného odpadu:

Mapa tříděného odpadu - je aplikace, která na mapových podkladech zobrazuje jednotlivá stanoviště tříděného odpadu. Tato stanoviště mohou být umístěna na ulici a jsou volně přístupná, nebo jsou součástí domovního vybavení a slouží výhradně obyvatelům příslušných domů. Informace o jednotlivých stanovištích jsou k dispozici na informační kartě, která se zobrazí po kliknutí na zvolenou ikonu.

 

Na webu lze vyčíst z dostupných map podrobné informace k přistavení velkoobjemových kontejnerů:

Aplikace na mapových podkladech zobrazuje jednotlivé umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v ulicích hl. m. Prahy.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY (VOK) – služba přistavování velkoobjemových kontejnerů v ulicích města určených na objemný odpad v ulicích od občanů hl. m. Prahy.

VELKOBJEMOVÉ KONTEJNERY - Bio VOK  – služba přistavování velkoobjemových kontejnerů v ulicích města určených pro bioodpad ze zahrad a domácností od občanů hl. m. Prahy.

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR (MSD) – služba přistavování více velkoobjemových kontejnerů určených pro objemný odpad, bioodpad, dřevo a kovy. Tato služba je přistavována na větší zpevněné plochy v MČ, které na svém území nedisponují stabilním sběrným dvorem.

 

 

Nakládání s odpady v Praze – webový portál MHMP

Aktuální informace a základní údaje k produkci odpadů a nakládání s odpady v Praze, dále odkazy na zdroje podrobných informací naleznete na portálu životního prostředí Hl. m. Prahy zde:

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/index.html

 

 

Informační Systém Odpadového Hospodářství – Ministerstvo životního prostředí

ISOH je ucelený, podrobný, regionální, heterogenní, modulární a plně elektronizovaný informační systém vybudovaný dle principů SOA architektury. Slouží pro rozhodovací, kontrolní a statistické potřeby řízení odpadového hospodářství ČR. Data jsou dostupná v podrobné podobě orgánům státní správy a v agregované podobě veřejnosti.

https://isoh.mzp.cz/

 

Svozová společnost Pražské služby 
https://www.psas.cz/

V naší městské části provádí tato svozová společnost pravidelný svoz komunálního odpadu (z domácností), i svoz odpadu živnostenského (z firem a od podnikajících osob). Sváží směsný odpad a také papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kompostovatelný bioodpad, nebo gastroodpad. Dle sjednané smlouvy popelnici či kontejner vyprazdňují dle časových harmonogramů.

 

CALL CENTRUM PRAŽSKÝCH SLUŽEB:

tel. +420 284 091 888 

PONDĚLÍ – PÁTEK 8:00 – 18:00

mail: info@psas.cz

 

Časopis „Odpady“

Měsíčník Odpady s tradicí od roku 1991 je specializovaný na kompletní informace o odpadech. Seznamuje čtenáře se situací v odpadovém hospodářství a subjekty, které v něm působí. Přináší informace o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí. Přináší rozbory a výklady nové legislativy, diskuse, polemiky i zkušenosti z praxe. Časopis pokrývá i nové oblasti jako jsou manažerské environmentální systémy, integrovaná prevence a omezování znečištění nebo počítačové technologie.

https://odpady-online.cz/

 

Užitečné odkazy

www.czechzerowaste.cz - český blog o životě bez odpadu

 

zajimej.se – články, rozhovory, aktuality v oblasti ochrany životního prostředí

 

www.reduca.cz/blog/ - zaměřeno na život „bez“ odpadů a jiné informace o žp

 

minimalisticky.cz – návody jak žít jednoduše a minimalisticky

 

zachranjidlo.cz - Až třetina všeho jídla na světě se vyhodí. Proto usilujeme o systémové změny v darování jídla, pořádáme informační kampaně, happeningy a vzděláváme ve firmách. Chceme snížit plýtvání jídlem.

www.zpokojedopokoje.cz – Darujte nábytek, který už nepotřebujete místo toho, aby skončil na ulici u popelnic. Raději využíváme to, co už bylo vyrobeno, než abychom sahali po novém. Nábytky, které se nám rozhodnete darovat, od vás svážíme 1-2krát měsíčně - více v sekci svozy. Kousky pak u nás opravíme, přetvoříme a nabídneme v našem obchodu, aby se co nejdříve zas vrátily do koloběhu a mohly dál sloužit.

www.kokoza.cz -S radostí pomáháme lidem i organizacím kompostovat a pěstovat ve městě.
Mrkev, bylinky i vztahy.

 

www.mapko.cz – mapa komunitních zahrada a kompostérů

Vytisknout