Náležitostí každého rozhodnutí je poučení o odvolání (§ 68 zákona č. 500/2004 Sb. - Správní řád ), které obsahuje informace, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se proti němu lze odvolat, v jaké lhůtě a u kterého orgánu.

Opravné prostředky dle zákona č. 280/2009 Sb. - Daňový řád:

Řádné opravné prostředky v daňovém řízení - odvolání a rozklad (dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění)

Odvolání

Odvolat se lze vždy, pokud není výslovně zákonem stanoven opak. Podat odvolání (jakožto i učinit jiná podání správci daně) lze písemně, datovou zprávou podle § 71 daňového řádu, nebo ústně do protokolu u příslušného správce daně. Samostatně se odvolat není možné proti rozhodnutím, která předcházejí pravomocnému stanovení daňového základu a daně, a těm rozhodnutím, která jsou ve smyslu § 109 odst. 2 daňového řádu označena jako výzva. Odvolací lhůta je třicetidenní, ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, nestanoví-li zákon výslovně jinak.

Pokud o odvolání rozhoduje správce daně prvního stupně, tak i pokud mu ve smyslu § 113 odst. 1 písm. a) daňového řádu vyhověl v plném rozsahu, může se příjemce rozhodnutí proti tomuto rozhodnutí o odvolání moci ještě dále odvolat. Kromě toho musí toto rozhodnutí o odvolání být i odůvodněno.

Je-li odvolání postoupeno k rozhodnutí odvolacímu orgánu a odvolací orgán provádí v rámci odvolacího řízení dokazování či dospěje k odlišnému právnímu názoru, než správce daně prvního stupně, a tento názor bude v neprospěch odvolatele, je odvolací orgán ve smyslu § 115 daňového řádu povinen seznámit před vydáním rozhodnutí o odvolání odvolatele se zjištěnými skutečnostmi a důkazy, které je prokazují, a umožnit mu, aby se k nim ve stanovené lhůtě vyjádřil, popřípadě navrhl provedení dalších důkazních prostředků; tato lhůta na vyjádření přitom nesmí být delší než 15 dnů. Pokud by po uplynutí této lhůty odvolatel navrhoval provedení dalších důkazů, odvolací orgán k nim nebude moci přihlédnout.


Rozklad

Rozklad je dalším řádným opravným prostředkem (§ 108 odst. 2 daňového řádu), který lze podat proti rozhodnutí vydanému ústředním správním orgánem. Protože se ale jedná o napadení rozhodnutí ústředního správního orgánu (ministerstva financí apod.), ve vztahu k místním poplatkům je jeho aplikace nevyužitelná.

Mimořádné a dozorčí opravné prostředky v daňovém řízení (dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění)


Obnova řízení

Podle § 119 odst. 4 daňového řádu musí být rozlišováno, o obnovu jakého řízení se jedná: Obnovu nalézacího řízení lze povolit nebo nařídit, pokud neuplynula lhůta pro stanovení daně, zatímco obnovu řízení při placení daní lze povolit nebo nařídit, pokud neuplynula lhůta pro placení daně. V ostatních případech lze obnovu řízení povolit nebo nařídit do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí ukončujícího toto řízení. Obnovu řízení z moci úřední může správce daně nařídit jen tehdy, pokud nezaniklo právo na vyměření daně. Povolení nebo nařízení obnovy řízení má vůči původnímu rozhodnutí odkladný účinek až do oznámení rozhodnutí ve věci (kromě zákonem stanovených výjimek).


Přezkumné řízení

Přezkumné řízení může být zahájeno pouze z moci úřední. Daňový subjekt a další osoby zúčastněné na řízení mohou podat podnět k přezkoumání rozhodnutí; tímto podnětem však nedochází k zahájení řízení, přičemž pokud o to osoba, která podala podnět, výslovně požádá, sdělí jí správce daně (a to nikoli rozhodnutím), zda shledal podnět důvodným či nikoliv. Přezkoumána mohou být všechna rozhodnutí (při splnění zákonných podmínek), nikoli pouze ta, kterými je stanovena daň. Ve smyslu § 122 odst. 3 daňového řádu lze přezkoumání rozhodnutí o stanovení daně nařídit, pokud neuplynula lhůta pro stanovení daně. Přezkoumání rozhodnutí vydaného v řízení při placení daní pak lze nařídit, pokud neuplynula lhůta pro placení daně. A přezkoumání jiného rozhodnutí lze nařídit do 3 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Nařízení přezkoumání rozhodnutí má vůči takto přezkoumávanému rozhodnutí a navazujícím rozhodnutím odkladný účinek až do doby oznámení rozhodnutí ve věci (kromě zákonem stanovených výjimek).

 

 

 

Zveřejněno: 03.05.2011 – Admin Administrator ; Přečteno 28838 x
Vytisknout