STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (o SPOD), ve znění pozdějších předpisů (§ 9a, odst. 4) a Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o SPOD (§ 6 a příloha č. 1 Vyhlášky) zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality sociálně-právní ochrany (SPO).

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu.  

Obsahem standardů jsou písemně zpracované pracovní postupy práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění a technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

Kontrolu naplňování standardů na OSPOD ÚMČ Praha 13 provádí nadřízený orgán, konkrétně Magistrát hl. města Prahy.


Související odkazy
 • INFORMACE PRO RODIČE
  O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH
  • 1. Místní a časová dostupnost
  • 2. Prostředí a podmínky
  • 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany
  • 4. Personální zabezpečení výkonu SPOD
  • 5. Přijímání a zaškolování
  • 6. Profesní rozvoj zaměstnanců
  • 7. Prevence
  • 8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu
  • 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte
  • 10. Kontrola případu
  • 11. Rizikové a nouzové situace
  • 12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
  • 13. Vyřizování a podávání stížností
  • 14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany na další subjekty


 • ŽIVOTNÍ SITUACE, VZORY DOKUMENTŮ KE STAŽENÍ
  o   Mám děti a chci se rozvést/rozejít+ pdf vzor (úprava výchovy a výživy, úprava styku)
  o   Výživné + pdf vzor (návrh na výživné)
  o   Kuratela pro mládež
  o   CAN
  o   Domácí násilí
  o   Další informace (brožury v pdf)


 • INFORMACE PRO DĚTI
  O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
  • Informace o orgánu sociálně-právní ochrany dětí
  • Tvoje práva
  • Tvoje povinnosti
  • Rozchod / rozvod rodičů
  • Týrání a zneužívání
  • Weby, které by tě mohly zajímat


 • INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
  PRO ŽADATELE I VEŘEJNOST
  • Základní informace a pojmy
  • Svěření dítěte do péče jiné osoby (vzor návrhu)
  • Pěstounská péče
  • Osvojení
  • Poručenství
  • Hostitelská péče
  • Proces zprostředkování náhradní rodinné péče
Vytisknout