1. Identifikační číslo

-------------------

2. Kód

--------------------

3. Název životní situace

Ověření listiny (vidimace) 

4. Základní informace k životní situaci

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině a ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá. 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vidimace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona o ověřování).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vidimace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě ve správním obvodu úřadu lze provést vidimaci jen ze závažných důvodů.

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):

·  je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

·  je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

·  je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

·  je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f) zák. o ověřování (tj. že obsahuje viditelný zajišťovací prvek),

·  je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,

·  jsou-li ve předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

·  jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

·  není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:

§  prvopis,
§  již ověřenou vidimovanou listinu,
§  listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů
§   opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního  předpisu ( § 69 odst. 4 správního řádu).

O provedení vidimace se provede záznam v ověřovací knize. Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Navštivte příslušný úřad a předložte listinu určenou k ověření. 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad Městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5
Odbor občansko-správní, odd. matrik

-  pro vyřízení žádosti využijte vyvolávací systém

-  na www.praha13.cz lze využít i objednávkový systém

Dle ust. § 3 – 5 zák.č. 21/2006 Sb provádí vidimaci krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. V případě vidimace není stanovena místní příslušnost dle místa trvalého bydliště žadatele, můžete se obrátit na kterýkoliv pověřený obecní úřad.

Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb..

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5
Odbor občansko-správní

Oddělení matrik - úsek ověřování

přízemí, kancelář č. 111 a 112
tel. 235 011 270, 235 011 318, 235 011 307

v úředních hodinách (viz www.praha13.cz)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vidimaci na úřadě předložte listinu, z níž má být vidimovaná listina pořízena. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč. Výše správního poplatku je upravena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích / sazebník - položka 4 písm. a) /. Poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou na místě.

Osvobození od poplatku je obecně upraveno v ust. § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 634/2004 Sb. a dále v rozsahu stanoveném v sazebníku takto:

Od poplatku je osvobozeno

·  ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

Od poplatku jsou osvobozeny

·  nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

·  registrované církve a náboženské společnosti a právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li správní orgán požádán o ověření (legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-----------------------

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další případné činnosti závisí na konkrétním případu. Pro vyřízení žádosti o vidimaci je nutné použít vyvolávací systém.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu: kolouskovam@praha13.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

·  zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zák. o ověřování)

·  vyhláška MV č. 36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

18. Jaké jsou související předpisy

·  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

·  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Je možné posouzení vyřízení žádosti o legalizaci nadřízeným ověřujícího pracovníka, kterým je vedoucí oddělení matrik. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.


21. Nejčastější dotazy

--------------------- 

22. Další informace

Působnost Úřadu MČ Praha 13 na úseku legalizace je výkonem přenesené působnosti.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz

www.portal.gov.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ověření podpisu (legalizace)

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správní

26. Kontaktní osoba

Bc. Martina Koloušková, Dis. – vedoucí oddělení matrik, tel. 230 511 316

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

15. 12. 2023 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven. 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Provádění vidimace nelze považovat za pomocnou, servisní, resp. manuální práci ve smyslu § 1 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Jedná se o výkon správní agendy úřadů.

Dle ust. § 18e zák. o ověřování se listina vydaná orgány České republiky nebo Slovenské republiky, ke které je připojen vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu EU, se spolu s tímto formulářem pro účely ověřování považuje za listinu, která je psána v českém jazyce.

Vidimaci dále provádí:

·  notáři dle zák.č. 358/1992 Sb., notářský řád

·  zastupitelské úřady ČR v zahraničí dle zák.č. 150/2017Sb., o zahraniční službě

 

 


Vytisknout