1. Identifikační číslo

-------------

2. Kód

--------------

3. Název  životní situace

Ověření pravosti podpisu (legalizace)

4. Základní informace k životní situaci

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině,  ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 10 odst. 3 zákona o ověřování). Osoba, jejíž podpis je ověřován, musí být fyzicky přítomna.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu.

Legalizace se neprovede (§ 13 zákona o ověřování):

  • pokud jde o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí

  • pokud jde o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

  • nepředloží-li žadatel k prokázání své totožnosti platný doklad

  • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis

  • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než v českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského

  • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu

  • jde-li o legalizaci dokumentu v jiné než textové nebo obrázkové podobě, nebo dokumentu v elektronické podobě, který není ve formátu nebo nemá náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem

  • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři

O provedení legalizace se vede záznam v ověřovací knize. Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka. Je-li legalizován podpis žadatele na listině, která je nedílnou součástí souboru listin, jednotlivé listy se pevně spojí do svazku. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Navštivte úřad a předložte listinu, na níž má být ověřen podpis.

Máte-li závažné důvody, požádejte telefonicky o provedení legalizace na jiném vhodném místě (např. v místě bydliště) v územním odvodu MČ Prahy 13.

8. Na které instituci lze životní situaci řešit

Úřad Městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5
Odbor občansko-správní, odd. matrik

-  pro vyřízení žádosti využijte vyvolávací systém

-  na www.praha13.cz lze využít i objednávkový systém

Dle ust. § 3 – 5 zák. č. 21/2006 Sb. provádí legalizaci krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. V případě legalizace není stanovena místní příslušnost dle místa trvalého bydliště žadatele, můžete se obrátit na kterýkoliv pověřený obecní úřad.

Seznam obecních úřadů, které provádějí legalizaci je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb..

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5
Odbor občansko-správní

Oddělení matrik - úsek ověřování

přízemí, kancelář č. 111 a 112
tel. 235 011 270, 235 011 318, 235 011 307

v úředních hodinách (viz www.praha13.cz)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu. Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 5 (viz bod č. 14), předloží k prokázání své totožnosti platný doklad (§ 18 zákona o ověřování).

Totožnost se prokazuje platným

·  občanským průkazem nebo cestovním dokladem, jde-li o státního občana ČR

·  cestovním dokladem, průkazem totožnosti občana členského státu EU, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo dokladem opravňujícím k pobytu na území ČR, jde-li o cizince (pokud obsahuje fotografii držitele)

·  identifikačním průkazem vydaným MZV ČR, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva (pokud obsahuje fotografii držitele)


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině se mění z 30 Kč na 50 Kč, a to s účinností od 1.1.2024 Kč. Výše správního poplatku je upravena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích / sazebník - položka 5 písm. a) /. Poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou na místě.

Osvobození od poplatku je obecně upraveno v ust. § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 634/2004 Sb. a dále v rozsahu stanoveném v sazebníku takto:

Od poplatku je osvobozeno

·  ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

Od poplatku jsou osvobozeny

·  nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

·  občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li správní orgán požádán o ověření (legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nemůže-li žadatel o legalizaci číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků, ledaže by žadatel měl schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další případné činnosti závisí na konkrétním případu. Pro vyřízení žádosti o legalizaci je nutné použít vyvolávací systém.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu: 

kolouskovam@praha13.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

·  zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zák. o ověřování)

·  vyhláška MV č. 36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

18. Jaké jsou související předpisy

·  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

·  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Je možné posouzení vyřízení žádosti o legalizaci nadřízeným ověřujícího pracovníka, kterým je vedoucí oddělení matrik.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Musím být fyzicky přítomen při ověření podpisu?
Ano, je to nezbytné a stanoví tak zákon.

Mohu požádat o provedení legalizace, pokud jsem hospitalizována ve FN Motol?

Ano, hospitalizace v nemocnici patří mezi závažné důvody, pro které lze legalizaci provést mimo úřední místnosti. Ověřující pracovník však může legalizaci provést pouze v územním obvodu MČ Praha 13, kam nespadá FN Motol. O legalizaci proto požádejte Úřad Městské části Praha 5.

22. Další informace

Působnost Úřadu MČ Praha 13 na úseku legalizace je výkonem přenesené působnosti.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz

www.portal.gov.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správní

26. Kontaktní osoba

Bc. Martina Koloušková, DiS. – vedoucí oddělení matrik, tel. 235 011 316

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

15. 12. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Provádění legalizace nelze považovat za pomocnou, servisní, resp. manuální práci ve smyslu § 1 odst. 3 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Jedná se o výkon správní agendy úřadů.

Dle ust. § 18e zák. o ověřování se listina vydaná orgány České republiky nebo Slovenské republiky, ke které je připojen vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu EU, se spolu s tímto formulářem pro účely ověřování považuje za listinu, která je psána v českém jazyce.

Legalizaci dále provádí:

·  notáři dle zák. č. 358/1992 Sb., notářský řád
·  zastupitelské úřady ČR v zahraničí dle zák. č. 150/2017Sb., o zahraniční službě


Vytisknout