1. Identifikační číslo

-

2. Kód

-

3. Název životní situace

Ověření podpisu (legalizace)

4. Základní informace k životní situaci

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině,  ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 10 odst. 3 zákona o ověřování).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Legalizace se neprovede (§ 10 a § 13 zákona o ověřování):

  • pokud jde o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
  • pokud je podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
  • pokud jde o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
  • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než v českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

O provedení legalizace se vede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Navštivte příslušný úřad a předložte listinu, na níž má být ověřen podpis.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Legalizaci provádí krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. Seznam obecních úřadů, které provádějí legalizaci je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování pravosti podpisu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor občansko-správní - Oddělení matrik – úsek ověřování

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu. Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 5 (viz bod č. 14), předloží k prokázání své totožnosti platný doklad (§ 18 zákona o ověřování):

  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
  • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany
  • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li správní orgán požádán o ověření (legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování
Vyhláška č. 36/2006 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

21. Nejčastější dotazy

-

22. Další informace

Úřad městské části Praha 13 - Odbor občansko-správní - Oddělení matrik

úsek ověřování, přízemí, kancelář č. 111 a 112
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5
tel. 235 011 270, 235 011 318, 235 011 324

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ověření listiny

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správní - Oddělení matrik

26. Kontaktní osoba

-

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Provádění legalizace nelze považovat za pomocnou, servisní, resp. manuální práci ve smyslu § 1 odst. 3 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Jedná se o výkon správní agendy úřadů.

 

Zveřejněno: 20.02.2015 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 10231 x
Vytisknout