Rada Městské části Praha 13 v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkurzní řízení na funkci:

ředitelky / ředitele
Fakultní základní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zá­ko­nů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pedagogických
pra­covnících"):

 

 • plná způsobilost k právním úkonům,

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zá­ko­na o pedagogických pracovnících,

 • bezúhonnost,

 • zdravotní způsobilost,

 • znalost českého jazyka,

 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících.

   


  Požadavky
  pro výkon činnosti ředitelky / ředitele:

 • znalost školských předpisů a školské problematiky,

 • základní ekonomické znalosti,

 • organizační a řídící schopnosti.

   

  Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče/ky,

 • název pozice, na kterou se uchazeč/ka hlásí,

 • datum a podpis uchazeče/ky.

   

    K přihlášce uchazeč/ka přiloží:

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické pra­xe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkč­ní­ho zařazení,

 • strukturovaný životopis,

 • koncepci rozvoje Fakultní základní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 (rozsah max. 5 normostran),

 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),

 • čestné prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. ve zně­ní pozdějších předpisů,

 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ře­ditele / ředitelky (ne starší 2 měsíců).

   

  Předpokládaný nástup do funkce 1. 8. 2021

   

  Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané při­hlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poš­tou na adresu: Úřad MČ Praha 13 (odbor školství), Sluneční nám. 2580, 158 00 Praha nebo doručené osobně do podatelny výše uve­­deného úřadu  
  nej­poz­ději do pondělí 10. 5. 2021 do 12.00 hod.

   

  Obálku označte textem: "Konkurz - Fakultní základní škola PedF UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 - NEOTVÍRAT"

   

   

  Praha, 14. 4. 2021    Ing. David Vodrážka, v.r.

  starosta Městské části Praha 13

   

  Toto vyhlášení bylo schváleno usnesením RMČ Praha 13 č. UR 0167/2021 ze dne 12. 4. 2021

Vytisknout