Starosta městské části Praha 13 zve občany ve středu 21. 6. od 10.00 do obřadní síně radnice na 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13.
Místo konání: radnice městské části Praha 13 – obřadní síň,Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5

Návrh programu:
1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2017 a účetní závěrka MČ Praha 13 za
1. čtvrtletí 2017
2. Rozpočtové změny za měsíce duben - květen 2017
3. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13
4. Návrh na prominutí příslušenství dluhu
5. Schválení přijetí dotace na výkon sociální práce pro rok 2017
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017
7. Žádosti o dotaci k zajištění dlouhodobě organizované sportovní činnosti
8. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky
na projekt "Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13
9. Doplněk schváleného "Strategického rámci Místního akčního plánu (MAP) do roku
2023 -investiční priority" pro 3 základní školy ve školském obvodu MČ Praha 13
10. Informativní zpráva o Místním akčním plánu
11. Dodatek č. 1 k dohodě o vypořádání z dohody o narovnání mezi účastníky této dohody
a spol. GEOSAN GROUP a.s.
12. Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2016
13. Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 9
14. Prodej části pozemku parc.č. 2131/70 v k.ú. Stodůlky
15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 10/2 v k. ú.
Třebonice
16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č.
2215/1 a 2216/2 v k.ú. Stodůlky
17. Odejmutí pozemku parc.č. 617/29 v k.ú. Třebonice ze svěřené správy MČ Praha 13
18. Technické zhodnocení budov – předávací protokoly
19. Změna názvu Mateřské školy, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace
20. Personální změny ve složení Kontrolního výboru ZMČ Praha 13 a Výboru pro Agendu
21 ZMČ Praha 13
21. Zrušení mandátu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5
22. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13
23. Dotazy a interpelace
24. Různé


Ing. David VODRÁŽKA v. r.
starosta
Vytisknout