01. Identifikační číslo

-

02. Kód

-

03. Pojmenování (název) životní situace

Příjmení po rozvodu manželství

04. Základní informace k životní situaci

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení.

To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popř. první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oznámení může učinit:

rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela,

rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Kde a jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Dostavte se osobně na odd. matrik ÚMČ Praha 13.

(Můžete se obrátit na kterýkoliv matriční úřad. Bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím  zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí, anebo přímo u zvláštní matriky.)

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rozvedený manžel matričnímu úřadu předloží:

platný průkaz totožnosti,

oddací list (oddací list nemusí předkládat v případě, že oznámení činí u matričního úřadu v místě uzavření manželství),

doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci.

Předkládá-li rozvedený manžel cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

Podrobné informace ve věci uznání pravomocných cizozemských soudních rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, na území České republiky sdělí kterýkoliv matriční úřad České republiky.

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení.

To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popř. první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

Pokud zmešká uvedenou šestiměsíční lhůtu po právní moci rozhodnutí o rozvodu, může požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení; správní poplatek v tomto případě činí 100 Kč (viz "Změna jména a příjmení").

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu apod. na základě nově vydaného matričního dokladu (oddacího listu s uvedenou změnou).

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

15. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

17. Další informace
Pokyny pro oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství získáte na oddělení matrik ÚMČ Praha 13 nebo na internetových stránkách ÚMČ Praha 13.

18. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
www.portal.gov.cz

19. Za správnost popisu odpovídá útvar
oddělení matrik ÚMČ Praha 13

20. Kontaktní osoba
Marcela Cestrová, matrikářka, tel. 235 011 460

21. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2014

22. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2014

23. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Změna jména/jmen a příjmení

Vytisknout