Oznámení o postupu proti dlužníkům – místní poplatek ze psů.

V minulých týdnech přistoupila Městská část Praha 13 prostřednictvím Městské policie hl.m.Prahy k provádění rozsáhlých kontrol „pejskařů“. Při kontrolách dochází nejen k postihům za přestupky proti znečišťování životního prostředí apod., ale je porovnáván i stav a údaje v evidenci psů a jejich držitelů z hlediska placení poplatku za psa.

V zájmu důraznějšího vymáhání od občanů, kteří Úřadu MČ Praha 13 neplatí místní poplatek za svého psa včas nebo ve správné výši (někteří občané neplatí vůbec, ač dle svého trvalého bydliště platit mají), rozhodlo vedení naší MČ o přísnějším postupu vůči neplatičům.

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dává správci místního poplatku (Úřad MČ Praha 13) pravomoc navýšit dluh místního poplatku až na trojnásobek. Tato sankce bude od měsíce dubna 2011 uplatňována následovně:

-    při prvním vzniku nedoplatku bude dlužníkovi zaslána urgence s poučením, za které období dluh vznikl a výzvou, aby dluh uhradil do 5 pracovních dnů – bude přiložena vyplněná složenka s uvedenou částkou, variabilním symbolem apod. Pokud dlužník dluh neuhradí, bude mu zaslán platební výměr, v němž bude dluh navýšen na dvojnásobek.

-    při opakovaném vzniku nedoplatku (nezaplacena dvě a více po sobě jdoucí období) bude dlužníkovi zaslána urgence s poučením, za které období dluh vznikl a výzvou, aby dluh uhradil do 5 pracovních dnů – bude přiložena vyplněná složenka s uvedenou částkou, variabilním symbolem apod. Pokud dlužník dluh neuhradí, bude mu zaslán platební výměr, v němž bude opakovaný dluh navýšen na trojnásobek.

Včas neuhrazené platební výměry se budou exekučně vymáhat. Exekuční vymáhání se od počátku letošního roku provádí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a provádí jej přímo úřad. Navíc se k takovémuto vymáhání přičítají i exekuční náklady (2% z vymáhané částky, minimálně však 500,- Kč) a exekuci lze provést na bankovní účet dlužníka, na spoření, na mzdu, na důchod, na některé sociální dávky, apod. (v krajním případě i např. dražbou movitých věcí).

Doporučujeme všem chovatelům psů, aby své platební povinnosti za psa plnili včas!

Podrobnější informace o výši poplatku a termínech splatnosti naleznete ve vyhlášce č. 23/2003 Sb.hl.m.Prahy, o místním poplatku ze psů, nebo na webu MČ Praha 13 Místní poplatek ze psů .

Rudolf Foukal, ved. oddělení daní a poplatků

Zveřejněno: 05.04.2011 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 7797 x
Vytisknout